Souzao

© Silvaspoons

Inchazelo

Souzão yinhlobo yeliwayini lelibovu lephuma esigodzini sase Minho eNorthern Portugal ivama kusetjentiswa ekwenteni luhlobo lwewayini ye port (Sigodzi iDuoro) ne Vinho Verde lebovu (‘emawayini lamancane’) enyakatfo yePortugal. iSouzão iphindze ikhuliswe eAustralia, California, Spain nase Ningizimu Afrika.

Lapho Ivela Khona

Ivela ePortugal

Emagama/Emabito Lamanye

iSouzão iphindze ibitwe nga “Sousao’ noma Souson kepha ngalokusecinisweni yiVinhao. Esigodzini sase Galacia eSpain lapho iSouzão iguculwa/itfutfukiswa khona, ibitwa ngekutsi yi Tinta Pais. La Ningizimu Afrika, lenhlobo ibhaliswe ngekutsi yi Souzão. Lamanye emagama lafaniswako afaka: Tinto Nacional, Tinto Antigo, Tinto da Parada, Negrao, Negrao Pe de Perdiz, Espadeiro da Tinta, Espadeiro Basto, Espadeiro Preto kanye ne Pinta Femea.

Kukhicita la Ningizimu Afrika

iSouzão yefika la Ningizimu Afrika nga 1920 kepha letingaba mahekitha lamashumi lamane nakube lehlanyelwe la – lining lemasimu (24ha-emahekitha lamashumi lamabili nakune) atfolwa esigodzini sase Swartland. Insimu lendzala – leyalinywa nga 1976 – atfolwa epulazini eAllesverloren lese Sigodzini sase Riebeek. Lelipulazi lidvumile ngekusebentiswa kwalo kusintfu se ntalo yeliwayini lelibovu.

Kukhula/Kuhluma

iSouzão isemkhatsini, ikhula ngekucondza nelinani lekuphakama lelishumi – lishumi nakubili ngema ton/ha kepha labanye bakhiciti bakhetsa kukala kuphakama kube sitfupha kuya eshumini ngema ton/ha. Kulula kukhula, icolela umhlabatsi lovundzile iphindze itsatsele kahle nekushisa.

Kuvutfwa

Souzão itsatsa sikhatsi lesidze kuvutfwa ingavunwa ngekuphela kwesikhatsi sayo (ekupheleni kwenyanga yeNdlovana kuya phakatsi kwenyanga yeNdlovu) esigabeni sashukela lohambela ku balling lengu 24-25°.

Emagungumence

Lamagungumence laluhlata losibhakabhaka kuya kumnyama abutsiswe ngetitfungo emigcomeni leyitindingilizi aphindze anesigogo lesicinile nembali lecinile. Kokubili sigogo nejusi kungeta libala kulewayini.

Emacembe

iSouzão inemacembe lasemkhatsini lasamphunga loluhlata, ahluke katsatfu kuya kusihlanu nendlela yekugobeka ngasemaceleni.

Tilokatane Nemagciwane

iSouzão inelinani lelingetulu lekwala ku botrytis nemuhlwa loyimphuphu lophansi.

Kusetjentiswa

La Ningizimu Afrika iSouzão isetjentiswa ekubhiceni liwayini lelibovu kunekutsi kwentiwe sitayela seliwayini le port. Ngekufakela lokuningi kumawayini labovu ngulelibala layo lelikahle – lelimnyamana lelicishe libe munyama longatsi ungetiwe. Ngekufakela etjwaleni kanye ne ecidi lengiyo, leligilebisi le Souzão liphindze lingetele kuvela lokunemandla. Ayikavumeleki kutsi ikhule ibengetulu kweminyaka lesihlanu.

Kuvelela/Sinongo

Kuvelela lokukhona kufaka sinongo se blacurrant sasehlatsini, liquorice, sipayisi kanye nesikhumba kepha labanye labavelako bayichaza kutsi iSouzȁo ivelela imahhayi futsi inetinhlavana letimnyama letincane. Liwayini leliphuma kumagilebisi lakhuliswe etigodzini letifutfumele lingaba si ‘nongo’ se jamu’.

Translated by Phindile Malotana