Kulinywa kwe Oregano

Kukhokha Lokuncane

©Louise Brodie
Kukhokha kancane kusuka enhlanyelweni kepha ioregano nayo ingakhokha kancane ngekutsi kuhlanyelwe lokujutjiwe nom ngekuhlukanisa letitjalo lesetivele tentiwe kanye nekuhlanyela ukhokhe.

Indlela yekuHlanyela

Kuhlanyelwa kwe oregano bahlanyeli bekutsengisa labakhulu kuvamile kakhulu kwentiwa ngekutsi kuhlanyelwe titjalo letincane lesetivele tikhicitiwe endlinileluhlata. Letinhlanyelo tihlanyelwa kumatreyi langaba ngemamilimitha lasiphohlongo kuya eshumini ngekushona phansi. Itsi lenhlanyelo naseyihlumile kantsi netitjalo leticinile setikhulile loku kuhlanyelwa ensimini lenkhulu.

Sikhala

Titjalo te oregano kumele tivuleke sikhala lesimasentimitha lamashumi lamatsatfu ngekushiyana emilayinini lengemasentimitha lamashumi lasihlanu ngekushiyana. Loku kuma lokungahambela etitjalweni letitinkhulungwane letimashumi lasitfupha ngelihekitha linye. Tikhala tekufakela kanye nendlela yesigulumba kuyashiywa kwentela kunakekela emalungiselelo kanye nekuvuna.

Sikhatsi Sekuhlanyela/Kulima

Hlanyela tindumbu te oregano kumatreyi etindumbu endzaweni levikelekile noma endlinileluhlata ngesikhatsi senyanga yeNhlaba kanye nasekungeneni kwentfasahlobo letitjalo letincane kumele ticine kahle kwentela kutsi tihlanyelwe ngaphandle ensimini lenkhulu.

Sikhatsi seKulima

Hlanyela letitjalo letincane te oregano ngekungena kwentfwasahlobo. eNingizimu Afrika, hlanyela titjalo letincane ngasekupheleni kwenyanga yeNgci kuya ngasekungeneni kwenyanga yeNyoni.

Sikhatsi seKuhluma

Emaviki lasiphohlongo kulendluleluhlata kumele ikhokhe ema oregano lacinile lalungele kuhlanyelwa ngaphandle. Kute ukhokhe ema oregano lamasha, labanye bakhiciti bacala kuvuna lolokungetulu lokusha loskuhlumile ekucaleni kwemaviki lasiphohlongo kusuka ekuhlanyelweni ngaphandle. Ngemuva kwaloko kuvuna kabili kungenteka ngaphambi kufike sikhatsi sasebusika. Sikhatsi sesibili sekuvuna singakhokha kujutjwa lokusihlanu kuya kulokusitfupha. Titjalo te oregano tingavunwa iminyaka lesihlanu umangabe tinakekeleka kahle. Titjalo tiyenta kucala kulahlekelwa bumcoka bato uma ticala kuguga ngakoke niyacwayiswa kutsi nitibuyisele letitjalo njalo ngemnyaka wesine kuya kuwesihlanu.

Kuvundzisa

Ngaphambi uhlanyele ioregano, lokumelele umhlabatsi kumele kutsatfwe bese kumikiswa kutsi kuyohlolwa. Loku kutokhomba inhlobo kanye netidzingo temanutrients lafunelwa lenhlanyelo.
Ngekubekisa kwekucagela, lolokunconyiwe lokulandzelako kungasetjentiswa lapho kute khona umhlabatsi lohloliwe. Lokungaba ngu 450 kg lokufakwako kwa 3:1:5 kungasakatwa bese kugcizelelwa kulomhlabatsi longetulu longemasentimitha lamashumi lamabili ngaphambi kutsi kuhlanyelwe letitjalo letincane te oregano. Loku kutonika titjalo letincane letinsha kucala lokuhle ekuticaleni tona. Ngesikhatsi setinyanga letilishumi nakubili tekuala, kubalulekile kugcina letitjalo tihluma ngako kufaka lokungetiwe kabili kwa 300 kg wa 3:1:5 kungafakwa ngakulemilayini yetitjalo, yinye ngenyanga yeNgongoni bese lenye ngenyanga yaMabasa. Niyacwayisa kutsi nivundzise ngemuva kwekuvuna lolokujutjiwe.

Kunisela

Noma nje lesitjalo se oregano singulesicinile, inkinga yebumantana ingabambelela lokuhluma phindze inciphise umkhicito walokudliwako. Kantsi nekunisela-ngalokwecile kungabanga sifo setimphandze, timo letimbi kanye nekuncipha kwekukhicitwa kwe oyili lebaluleke kakhulu kanye nelizinga.
Kubalulekile kufaka lokugadza kubamanti kwentela kuhlale ugadze lomhlabatsi. Kushiyana ngenhlobo yemhlabatsi kanye nesimo selitulu, sisindvo sekunisela singahluka kusuka kunsimu ne nsimu. Linani lelihle lisemkhatsini we mashumi lamabili nesihlanu nemashumi lamatsatfu emamilimitha ngeliviki ngetikhatsi tetinyanga letifutfumele phindze tinciphiseke ngesikhatsi setinyanga letipholile temnyaka. Unganiseli liviki lonkhe ngaphambi uvune, kepha nisela ngekushesha ngemuva kwekuvuna kwentela kubuyisa lomhlabatsi emuva esimeni lesikahle lesimantana kanye nekunciphisa tinkinga.

Translated by Phindile Malotana