Ku Byariwa ka Oregano

Ku Byariwa ka Mbewu

©Louise Brodie
Ku byariwa swiendliwa hi mbewu kambe oregano yinga byariwa hiku tirhisa swirhabyani leswinga tsemiwa kumbe ku avanyisiwa ka swimilani leswinga kula xikan’we no simuriwa.

Ndlela yo Byala

Ku byariwa ka oregano hi van’wamapurasi lawakulu switala ku endliwa hiku byala swimilani leswinga endliwa eka greenhouse. Mbewu leyi yi byariwa eka ti seedling trays kwalomu ka nhungu na khume wa ti millimetres hiku enta. Loko mbewu yisungule ku mila naswona switiyerile swinga byariwa e masinwini.

Xipesi

Swimilani swa oregano swifanele kuva eka xipesi xa 30 cm hiku hambana eka mintila leyinga 50 cm hiku hambana. Leswi kuva nsimu leyingana 60 000 wa swimilani hi hectare. Tindlela ta switirhisiwa na tereter tifanele ku siyiwa leswaku kuva na migingiriko ya vulawuri na ntshovelo.

Nkarhi wo Byala

Byala mbewu ya oregano eka ti trays eka ndzhawu leyi sirheleriweke kumbe eka greenhouse hinhweti ya June naswona emasungulweni ya ximun’wana swimilani swifanele kuva swi tiyerile kuringana ku simuriwa swiya byariwa emasin’wini.

Nkarhi waku Byala Swimilani

Byala swimilani swa oregano emasunguleni ya ximun’wana. E Afrika Dzonga, byala swimilani ekuheleni ka nhweti ya August kuya ekusunguleni ka September.

Nkarhi Wokula

Nhungu wa mavhiki eka greenhouse yifanele kuva yitiyerile oregano tani hi swimilani leswi nga lulamela kuya simuriwa swiya byariwa. Eku humeleriseni ka oregano yotsakama, vahumelerisi vanwana vasungula kutshovela emakumu laha kutsakamaka kusukela loko yiri na nhungu wa mavhiki kusukela loko swisimuriwile.
Endzhaku kasweswokutshovela kambirhi swinga endliwa loko xixika xingase sungula. Lembe ra vumbirhi ra ntshovelo ringa vuyerisa kwalomu ka kutsemiwa ka ntlhanu kumbe ka ntsevu. Swimilani swa oregano swinga tshoveriwa kuringana malembe yantlhanu loko swilawuriwa kahle. Swimilani swita sungula ku lahlekeriwa hi matimba ya swona loko swiya swikula se kutsundzuxiwa leswaku kunga cinciwa swimilani endzhaku ka mune kuya eka ntlhanu wa malembe.

Ku Nonisa Misava

Loko kungase byariwa oregano, swikombiso swa misava swifanele kutakiwa swiyisiwa kuya kambisisiwa. Leswi swita humesela e handle muxaka wa misavaxikanwe na swilaveko swa swakudya swa ximilani lexi lavaka ku byariwa.
Ku kuma vuleteri, kuna swipimanyeto leswi landzelaka leswinga tirhisiwaka loko kungari na ndzavisiso wa misava. Ku cheriwa rosungula ka 450 kg ya 3:1:5 leyinga haxiwaka kutani yikatsiwa ehenhla ka 20 cm ya misava yale henhla loko kunga se byariwa swimilani swa oregano. Leswi swita nyika swimilani swintshwa masungulo ya kahle eka kuva switshamiseka.
Eka tinhweti ta 12 to sungula, swina nkoka kuva swimilani switshama swirikarhi swikula kutani kufanele ku cheriwa nakambe kambirhi 300 kg ya 3:1:5 leyinga cheriwaka eka mintila ya swimilani, kan’we hi December nakambe hi April. Swahlohleteriwa ku nonisa misava endzhaku ka ntshovelo wunwana na wunwana.

Ncheleto

Hambi leswi ximilani xa oregano xinga tiyela, ntshikelelo wa ndzhongo wuta kavanyeta kukula xikanwe naku hunguta matluka lawa ya tshoveriwaka. Ku cheletiwa ngopfu swita vanga mavabyi ya timintsu, swiyimo swa anaerobic xikan’we nakuhunguteka ka mafurha yankoka xikan’we na khwalithi.
Swikahle kuvekela switirhisiwa swo languta ndzhongo leswaku swita tshama swiveke tihlo eka misava yoleyo. Kuya hi muxaka wa misava xikan’we na maxelo, nhlayo ya macheletelo yita hambana kuya hi masimu. Nhlayo yale xikarhi hi leyingale ka 25 na 30 mm hi vhiki hi tinhweti ta ximumu kutani swihunguteka loko kutitimela kumbe eka tinhweti ta mpfula e lembeni. Unga cheleti kuringana vhiki loko kulava ku tshoveriwa, kambe unga cheleta ntsena loko ku heta ku tshoveriwa leswaku misava yita vuyelela eka xiyimo xa ntolovelo xa ndzhongo xikanwe naku hunguta ntshikelelo.

Translated by Ike Ngobeni