Ukutjala I-Oregano

Ukuyitjala

©Louise Brodie

Itjalwa ngembewu kodwana i-oregano ingatjalwa ngokuyiphungula kwenye nanyana ngokuhlukanisa istjalo esele similile ustjale.

Iindlela Zokuyitjala

Ukutjala i-oregano esetjenziwa batjali abatjala ngomqhopho wokwenza inzuzo kuvamise ukwenziwa ngokutjala amaplantjisi akhiqizwa kuma-greenhouse. Imbewu itjalwa ngamatreyi wamaplantjissi itjhingele ngamasenthimitha abunane ukuya kwalisumi ukutjhingela. Ngemva kokobana imbewu imile begodu ibe namaplantjisi aqinileko nakakhulako atjalwa esimini.

Iinkhundla

Iintjalo ze-oregano kutlhogeka kobana zenzelwe iinkhundla eziyi-30 cm emareyini ahlukaniswe nge-50 cm. Kumila iintjalo eziyi-60 000 e-hekutheni linye. Kutjhiywa iindlela zamatregere nezemitjhini.

Iskhathi Sokutjala

Tjala imbewu ye-oregano ematreyini wembewu endaweni evikelweko nanyana kuma-greenhouse ngoMgwengweni kanye nekuthomeni kwetwasahlobo amaplantjisi kufanele kobana aqine ngokwaneleko kobana ungawatjala emasimini.

Iskhathi Sokutjala

Tjala amaplantjisi we-oregano lokha itwasahlobo nasele iseduze. eSewula-Africa, tjala amaplantjisi lada ngoRhoboyi ukuya ekuthomeni kwakaSeputemba.

Iskhathi Sokuyikhulisa

Limveke ezibunane ifakwe ku-greenhouse kufanele kobana ikhiqize ama-oregano aqinileko asele alungele ukutjalwa. Ukukhipha umkhiqizo ofretjhi we-oregano, abanye abakhiqizi bathoma ukuvuna iimpete ezifretjhi msinya ngemva kwemveke ezibunane uyitjalile. Ngemva kwalokho uyivune kabili ngaphambi kokobana kuthome ubusika. Emnyakeni wesibili uyivuna ungayivuna kuze kube kasthandathu. Lintjalo ze-oregano zingavunwa iminyaka emihlanu nange zitlhogonyelwa kuhle. Lintjalo zithoma ukunciphia iindlela ezithela ngayo lokha naziluphalako, njeke kumbono omuhle ukujamiselela iintjalo qobe ngemva kweminyaka emine ukuya kwemihlanu.

Ukuyivundisa

Ngaphambi kokutjala i-oregano, thatha ihlabathi ejamele lapha uzabe utjala khona uyithumele iyokuhlolwa lokhu kuzokutjengisa kobana mhlobo bani wehlabathi kanye ngokobana itlhoga izakhimzimba.

Uyeleliswa kobana ulandele izinto ezilandelako lokha nawungakahloli ihlabathi. Ekuthomeni faka i-450 kg ye-3:1:5 uyithele uyihlanganise nehlabathi yangaphezulu eyi-20 cm ngaphambi kokobana utjale amaplantjisi we-oregano. Lokhu kuzokwenza bona amaplantjisi amatjha amile kuhle. Eenyangeni zokuthoma eziyi-12, kuqakathekile kobana iintjalo zikhule njeke faka enye i-300 kg ye-3:1:5 emareyini wentjalo yinye ngoNobayeni enye ngoSihlabantangana. Kumbono omuhle ukuyivundisa ngemva kokobana uyivunile.

Ukuyithelelela

Nanyana iintjalo ze-oregano kuzintjalo eziqinileko, ukugandeleleka ngokomkhumbulo okubangelwa bubuswe kuzokwenza bona ingakhulu begodu yenze bona kuthele iintjalo ezincani. Ukuyithelelela khulu kuzokwenza bona ibanjwe malwelwe, begodu kunciphise ukobana ikhiqize amafutha aqakathekileko kanye nekhwalithi.

Kuhle ukufaka umtjhini ohlola ubuswe ukobana uragele phambili uhlole ihlabathi. Okuya ngokobana mhlobo bani wehlabathi kanye nobujamo bezulu, umthamo owuthelelelako uyahluka ukuya ngesimu. Amanzi amahle ngahlangana kwe2-25 kanye ne-30 mm qobe iveke lokha nakuzinyanga ezitjhisako kanye begodu iyaphunguka lokha nakupholako nalokha nakuna izulu. Ungatheleleli iveke yoke lokha nawuzokuvuna, kodwana thelelela khonokho ngemva kokuvuna ukwenzela bona ihlabathi ithole ileveli ehle yobuswe bayo kanye nokuphungula ukugandeleleka ngokomkhumbulo.

Translated by Busisiwe Skhosana