I-Oregano

© Louise Brodie

Ibizo lesayensi: Origanum vulgare
Ibizo eliJayelekileko: Oregano nanyana i-Origanum

I-oregano ivela enarheni yetjonalanga ye-Europe kanye ne-mediterranean ePumalanga ye-Africa.

Ukutlhadlhulwa Kwestjalo

Istjalo se-oregano sikhula sibe yi-500 mm ngobude begodu sinamakari asamlotha. Istjalwesi sikhiqiza amagatja ambalwa lapha kuvela khona amakari. Amathuthumba amila emmpeteni zamagatjja amhlophe ngebala, okukhiqiza amafutha aqakatheke khulu nanyana apinki ngombala nanyana pheyiphuli, begodu asetjenziselwa khulu ukupheka.

Ukusetjenziswa Kwayo

I-oregano eyonzisiweko nanyana efretjhi isetjenziselwa khulu ukunambithisa ukudla. Enye isetjenziselwa ukukhiqiza amafutha aqakathekileko. Amafutha aqakathekileko la asetjenziswa ngaphandle nangaphakathi ngebango lezakhimzimba zawo. Kuthiwa yelapha i-candida, ubulwelwe be-athlete‘s foot begodu yelapha ukulunywa zinunwana begodu angaetjenziselwa ukuqotha iinunwana.

Iintlhogeko Zehlabathi kanye Nokuyilungisa

I-oregano ikhula kuhle ehlabathini eyisanda engangenwa engabambi amanzi ene-pH ehlangana kwe-6.5 kanye ne-7.5. Ngaphambi kokobana ulungise ihlabathakho ozokwenza ngokobana uthathe amasampula wehalabathi ajamele lapho uzokutjala khona uwathumele e-lab lapha iyokuhlolwa khona bakuphe kanye nesiphakamiso sokobana angafaka izakhimzimba ezinjani. Ihlabathi kutlhogeka ipetwe ikhiphe amanzi nge-500 mm ukuqiniseka bona ikhipha amanzi. Ukulungisa ileveli ye-pH ngokufaka i-lime. Umanyoro nanyana ikopowusti kufanele kufakwe bese kuyapetelwa ehlabathini i-400 mm ngokufaka ihlabathi eemvekeni ezihlanu ngaphambi kokobana utjale. Emalangeni wokugcina ngaphambi kokobana utjale faka ama-trace element kanye nesivundisi esilinganisekileko ehlabathini, uharige nge-disk harrow ehlabathini engaphezulu eyi-20 cm. Lokhu kuzokususa ikhula elikhona, thelelela nakurhonakalako.

Ubujamo Bezulu

I-oregano stjalo esihlala sihlaza satjani ngombala esikhula endaweni ezifuthumeleko begodu siba sihle lokha amazinga womtjhiso ahlangana kwe-16°C kanye ne-28°C. Ayisabi umbethe. Amazinga womtjhiso asehlabathini kufanele abe ngaphezu kwe-12°C ukuze imile kuhle nanyana kobana kumile amaplantjisi.

Imihlobo Yaso

Kunemihlobo emibili we-oregano ekhiqizwa ngomqopho wokwenza inzuzo. Ukukhethwa kwamaseli sele kube yinto ethandwako mvanje ngombana kuthandwa amafutha wayo aqakathekileko enza bona akhiqizwe ngomqopho wokwenza inzuzo. Amathuthumbo apinki kanye napheyiphuli asetjenziselwa ukupheka kuthi amhlophe asetjenziselwe ukukhiqiza amafutha aqakathekileko.

Eminye imihlobo yayo ekhona yi-Aureum, Crispum, Country cream, Dark leaf, Gold tip, Nanum, Variegata kanye ne-Zorba.

Kuneminye emihlobo eminengi begodu kuhlala kuyindlela ehle ukuthola iseluleko ku-extension officer kanye nosiyazi wembewu ukobana uthole umhlobo omuhle owehlukileko wendawo yakho ozokukhiqizela kiyo kanye nemaraga ofuna ukuyithengisela.

Translated by Busisiwe Skhosana