iOregano Njengoba Injalo

© Louise Brodie

Ligama lesayensi: yi Origanum vulgare
Ligama lelatiwako: ngu Oregano noma Origanum

iOregano ichamuka eEurope lese Ningizimu nase Mediterranean lese Afrika lese Nyakatfo.

Inchazelo ye Sitjalo

Lesitjalo se Oregano ngulesicinile lesenteka njalonjalo lesihluma sibe ngemamilimitha lamakhulu lasihlanu ngebudze futsi sinelicembe lelimphunga-saluhlata. Lesitjalo sikhokha emagala lamaningi ngasemaceleni kusuka lapho lamacembe latfutfukako. Letimbali letakheka ngetulu kwemagala tiame kuba muhlophe, letikhokha oyili lomcoka kakhulu, noma tibe pinki nalukhwebeletane, lokusetjentiswa kakhulu kunjongo yekulungisa kudla.

Kusetjentiswa

iOregano ebusheni bayo kanye nasekomeni kwayo ngekwakheka isetjentiswa ekudleni lokuningi njengesinongo. Lelenye indlela yekusetjentiswa yekukhicita oyili lomcoka kakhulu. Le oyili lebalulekile isetjentiswa ngaphandle nangekhatsi ngemisebenti yetintfo letingenti emagciwane. Kutsiwa yelapha iCandida, lunyawo lwemgijimi phinde ikhulule kucansulwa kulunywa tilwanyana futsi ingasebenta njengentfo lecosha tilwanyana.

Tidzingeko te Mhlabatsi kanye neMalungiselelo

iOregano ihluma kahhle emhlabatsini lodvonseke kahle wematje lamancane lone pH lesemkhatsini wa 6.5 na 7.5. ngaphambi kwanoma ngumaphi emalungiselelo lentiwako umhlabatsi lomelele wemfanekiso kumele utsatfwe umikiswe ebhorethri kwentela kuyohlolwa kanye nekunconywa kwemanutrients. Umhlabatsi kumele uvukululwe kute uhlakate lesimo semhlabatsi sibe ngemamilimitha lamakhulu lasihlanu kwentela kuciniseka kudvonseka lokuhle. Tfola tigaba te pH ngekwengeta ilime. Lomanyolo noma umcuba kumele ufakwe bese uhlanyelwa ngetulu kwemamilimitha lamakhulu lamane emhlabatsi emavikini lamane kuya kulasihlanu ngaphambi kwekulima. Ngemalanga ekugcina ngaphambi kwekulima yengeta tintfo tekutfola kanye nekwekuvundzisa lokulinganako kwesitjalo emhlabatsini, bese uyagubha ngelikhuba emhlabatsini longetulu longemasentimitha lamashumi lamabili. Loku kutohlobisa noma nguliphi likhula lelingahle lakheke. Faka kwekunisela noma tintfo letifile letifana nemacembe uma kudzingeka.

Simo seLitulu

iOregano sitjalo lesihlala siluhlata lesihluma endzaweni yesimo selitulu lesifutfumele bese isebenta kancono etimeni letisemkhatsini wa 16°C na 28°C. phindze iyamelana nesitfwatfwa. Simo semhlabatsi kumele sibengetulu kwa 12°C kwentela kutfola lokuhle noma kwakha titjalo letincane.

Tindzawo Tekuhlanyelela

Timbili tinhlobo letingito te oregano letikhicitelwa kutsengiswa. Lokukhetfwa kwemifanekiso sekunikwe nyalo kusukela lesigaba se oyili lemcoka kakhulu sesichube umkhicito wekutsengiswa. Lamacembu lapinki nalalukhwebeletane etimbali asetjentiswa kakhulu kutinjongo tekulungisa kudla bese lenhlobo yembali lemhlophe lesetjentiswa kakhulu ekukhokheni lokuphakeme kwe oyili lemcoka kakhulu.
Letinye tinhlobonhlobo letitfolakalako ngunati: iAureum, iCrispum, iCountry cream, iDark leaf, iGold tip, inanum Variegata ne Zorba.
Kukhona letinye tinhlobonhlobo letiningi futsi kuhlale kubalulekile kulungiselela kutfola secwayiso salosebenta ehhovisi nalowati kabanti ngetinhlanyelo kwenela inhlobo leningi kewntela indzawo yekukhicitela bese kumakwa/kubukwa leyomakethe.

Translated by Phindile Malotana