Kakaretšo ka ga Oregano

© Louise Brodie

Leina la mahlale: Origanum vulgare
Leina la go tlwaelega: Oregano goba

Origanum Oregano e tšwa go Borwa bja Yuropa le Mediterranean (Watlelegare) ka Leboa la Afrika.

Tlhalošo ya Sebjalo

Sebjalo sa Oregano sa go tšwela pele se se golago ka botelele bja go fihla 500 mm gomme se na le matlakala a matala. Sebjalo se tšweletša dikala tša ka lehlakoreng fao go tšwelelago matlakala. Matšoba ao a melago godimo ga dikala a na le mmala wo mošweu, gomme a tšweletša dintlha tša dioli, goba wo pinki le moperese, e dirišwa kudu go culinary.

Tšhomišo

Oregano ye hlwekilego le ya go oma e dirišwa mo dijong tša ka mohlodi.
Tšhomišo yenngwe ke tšweletšo ya dintlha tša di oli. Dintlha tše dioli tše di dirišwa ka gare le ka ntle go antimicrobial. Go thwe e alafa candida, maoto a bakitimi le go thuša go lwantšha go longwa ke dikhunkhwane e ka šomišwa gape bjalo ka twantšho ya dikhunkhwane.

Dinyakwa tša Mmu le go Apea

Oregano e mela bokaone mo mmung wa sehlaba, seloko ka pH ya magareng ga 6.5 le 7.5.
Pele ga ge peakanyo ya mmu e dirwa dišupommu di swanetše go tšewa gomme di romelwe laporathoring go ya go tshekatshekwa le ditšhišinyo tša phepo.
Mmu o swanetše go tlhanyaolola gore o be 500 mm go netefatša kelelatšhila ye botse.
Phošolla maemo a pH ka go diriša kalaka. Mmutedi goba manyoro a swanetše go dirišwa ka godimo ga mmu wa go lekana 400 mm, dibeke tše nne go ya go tlhano pele ga pšalo. Mo matšatšing a mafelelo pele ga pšalo o tsenye trace elements le menontšho ya pele ga pšalo mo mmung, e be o di lema ka godimo gam mu wa 20 cm. Se se tla tloša mengwang efe goba efe yeo e lego gona. Lokela nošetšo lekhupetšo ya tšhireletšo ge go nyakega.

Boso

Oregano ke sebjalo sa hardy evergreen seo se golago mo boso bjo di borutho bja (Watlelegare) gomme se dira botse mo themperetšheng ya magareng ga 16°C le 28°C. E kgona go kgotlelela tšhwaane. Themperetšha ya mmu e swanetše go ba ka godimo ga 12°C go hwetša dipeu tše botse le dibjalwana tše nanana.

Dikhalthiba

Go na le mehuta ye mebedi ye megolo ya oregano yeo e tšweleditšwego ka mabenkeleng. Kgetho ya clones e beilwe bjalo ka dilo tše tlago pele k age dintlha tša dioli di hlohleletša tšweletšo. Matšoba a mmala wo mopinki le matšoba moperese wo a dirišwa kudu go culinary gomme matšoba a mohuta wo mošweu a dirišwa kudu go poelo ya oli.
Mehuta ye mengwe ke: Aureum, Crispum, Country cream, Dark leaf, Gold tip, Nanum, Variegata and Zorba.
Go na le mehuta ye mengwe gomme go kaone go hwetša keletšo ya balemiši le peu le ditsebi tša go fapafapana tša le ye nngwe ka mehuta ye kaone ya lefelo la tšweletšo le bareki.

Translated by Lebogang Sewela