Pšalo ya Oregano

Phatlalatšo

©Louise Brodie
Phatlalatšo ye e tšwa go eupša oregano e ka phatlalatšwa ka go bjala dibjalo tša mašaledi goba go arola dibjalo tše godilego le go ntšha.

Mokgwa wa go Bjala

Batšweletši ba dikgwebo tše kgolo ba oregano gantši ba bjala ka go bjala dibjalo tše nanana tšeo di tšweletšwago ka gare ga dikhaponetaeoksaete. Dieu di bjalwa ka malebeng a ka bago millimeta tše seswai go lesome go ya fase. Ge dipeu di godile le dibjalwana tše nanana di godile ka maatla di a ntšhwa mo tšhemong.

Katologanyo

Dibjalo tša Oregano di swanetše go ba le sekgoba sa go lekana 30 cm ka ntle ga direi tša 50 cm ka ntle. Ye ke tšhemo ya go lekana dibjalo tše 60 000 godimo ga hektare. Ditrekere le ditsela di a tlogelelwa taolo le mabapi le puno.

Nako ya go Bjala

Bjala dipeu tša oregano ka gare ga maleba mo tikologo ye šireleditšwego goba ka gare ga dikhaponetaeoksaete mo kgweding ya June gomme ka mathomong a seruthwana dibjalwana tše nnyane di swanetše go ba le maatla go ntšhwa mo mašemong.

Nako ya go Bjala

Bjala oregano dibjalwana tše nanana mathomong a seruthwana. Mo Afrika Borwa, o bjale dimpšanyana ka morago ga Agosetose mathomong ga kgwedi ya Setemere.

Nako ya Kgolo

Dibeke tše seswai ka gare ga dikhaponetaeoksaete di swanetše go tšweletša dibjalwana tše nnyane tše maatla tša oregano tše di loketše go bjalwa. Go tšweletšo oregano tše foreše, batšweletši ba bangwe ba thoma go buna dintlha tše foreše go tloga mo dibekeng tše seswai go tšwa go puno ya dipeu.
Morago ga fao dipuno tše pedi di ka dirwa pele ga marega. Puno ya bobedi mo ngwageng e ka buna dibjalo tše tlhano go tshelela. Dibjalo tša Oregano di ka bunwa mengwaga ye hlano ge di laolwa ka tshwanelo. Dibjalo di thoma go lahlegelwa ke bokgoni bja tšona ge di gola, ka fao go ka ba kaone go bjala dibjalo tše dingwe mengwaga ye mengwe le ye mengwe ye menne go ye mehlano.

Nontšho

Pele ga pšalo ya oregano, dišupommu di swanetše go tšewa di romelwe go sekasekwa. Se se tla bontšha mohuta wa mmu le dinyakwa tša phepo tša dibjalo tšeo di lebeletšwego.
Tlhahli ye latelago e ka šomišwa ka tlhokego ya tlhophollo ya mmu. 450 kg ya 3:1:5 e ka gašwa gomme ya tsenywa go mmu wa 20 cm ya mmu pele ga pšalo ya dibjalo tša oregano. Se se tla kgontšha dibjalwana tše mpsha go thoma go hloma ka bo tšona. Mo dikgweding tše 12 tša mathomo, go bohlokwa go dira gore dibjalo di gola ka fao 300 kg ya 3:1:5 e ka dirišwa go direi tša dibjalo, ye tee ka Desemere le ye nngwe ka Aporele. Go ka ba kaone ge o ka nontšha ka mrago ga puno ye nngwe le ye nngwe.

Nošetšo

Le ge e le gore oregano ke sebjala se maatla, tlhaelo ya monola e tla fokotša matlakaleng a tšweletšo. Nošetšo ya go feta tekano e tla e tla hlola malwetši a medu, maemo a anaerobic le go fokotša tšweletšo ya dintlha tša oli le boleng.
Go kaone go tsenya taelo ya monola go tšwela pele go hlokomela mmu. Go ya ka mehuta ya mmu le boso, kelo ya nošetšo e tla fapana go ya ka bogolo bja tšhemo. Palogare ye botse e ka gare ga 25 le 30 mm ka beke ka boso bjo borutho mo nakong ya dikgwedi tša selemo gomme e be o fokotša ka boso bja fodilego gob aka nako ya dikgwedi tša pula ya ngwaga. O se ke wa nošetša ka beke ya pele ga puno, eupša o nošetše ka bjako ka morago ga puno go buša mmu sekeng sa maemo a monola wa mmu le go fokotša kgatelelo ya mmu.

Translated by Lebogang Sewela