Talo ya Sebjalo sa Oregano

Poelo - tonnes godimo ga hectare ka ngwaga

©Louise Brodie
Motho: 10 tonnes tše foreše, 1 tonne tša go oma, dilitara tše 10 go ya go 20 tša oli
Palogare: 20 tonnes tše foreše, 2 tonnes tša go oma, dilitara tše 25 go ya go 30 tša oli
Botse: 30+ tonnes tše foreše, 3+ tša go oma, dilitara tše 50+ tša oli.

Puno

Puno ya oregano e dirwa ka seatla le metšhene go ya ka bogolo bja mošomo. Mo tšweletšong tše nnyane le ka gare ga dikhaponetaeoksaete, e ka dirwa ka diatla.
Tšweletšo ye e hlwekilego: thoma go buna ka pela mo mesong ge themperetšha e sa fodile. Puno ya maele a hlwekilego e ka thoma ka pela ka dibeke tša seswai morago ga pšalo.
Tšweletšo ya tše Omilego: Ka tšweletšo ya oregano tše omilego, O ka ka thoma go sega ge go na le matlakala a a lekanego go bunwa. Dimelo di segwa pele di thoma go tšwa matšoba, ge dioli di le mo maemong a godimodimo. Mašaledi a omišwa ka di 30°C ka go šomiša semoya goba ka go bjala mešunkwane ya dithokgwa ka matšatši a 21 mo lefelong leo le nago moya o botse ebile go se na letšatši. O seke wa šomiša moya wo borutho ba go feta 30°C ka ge se se tla hlola dioli gore di di tlogela matlakala a mešunkwane ya gago gomme o tla lahlegelwa ke mohlodi wa gago ka moka le monkgo wo botse.
Tšweletšo ya Dintlha tša oli: Dintlha tša dioli tše kaone di tšwa ka go buna le go hlwekiša matlakala a oregano pele a khukhuša ge oli ya sebjalo e na le maatla. Puno ya bobedi ya sehla e na le dipoelo tša godimo tša dibodi le dioli.

Poloko

Tšweletšo e hwekilego: Ka morago ga puno, o boloke oregano e hlwekilego go 1 le 2°C. Oregano e ka bolokwa dibeke tše pedi. Monola mo lefelong la poloko o swanetše go bewa godimo ga 95% go thibela go hloko meetse. Mešunkwane e foreše e lahlegelwa ke mohlodi wa culinary ka pela, ka fao go kaone go bapatša le go šomiša oregano ka pela ka mo go kgonegago.
Tšweletšo e omilego: Matlakala a omilego a phuthelwa ka gare ga dibjana ka pela ka moo go kgonegago gore a kgone go swara mmala le mohlodo wa ona. E beye go 10°C. Oregano e omilego e ka kgahlwa le go tswalelwa.
Dintlha t: Boloka mabotlelo a dintlha tša dioli mo lefelong la go oma le le fodilego, sebaka sa ngwaga o tee go ya go dikgwedi tše 18 ka morago go di bitiela ka lebotlelong. Ka morago ga se, dioli di thoma go lahlegelwa ke bokgoni le mohlodi.

Disenyi

Mealy bugs, snout beetles, spider mites, thrips, leaf rollers, le miners.

Malwetši

Alternaria, powdery mildew, root rots le rust ke mathata a go tlwaelega.
Mešunkwane ya Aromatic go swana le oregano e na le disenyi le malwetši a mannyane, eupša go kaone go latela tšhireletšo ya puno ya mmušo yeo e beilwego ke molemiši goba agronomist. Morekiši wa khemikhale wa tikologo o na le mananeo a go nepa goba a ka go fa tshedimošo tš baeletši bao ba lego gona mo kgauswi le lefelo la tšweletšo.

Translated by Lebogang Sewela