Imigomo-Yekutivalela Uwedvwa

Ngubani Lekumele Ativalele?

Kutivalelela I-COVID-19 coronavirus kunconyelwa umuntfu ngamunye lobekadze abhekane noma lobesendzaweni lapho kunaleligciwane lapho khona inombolo lenkhulu yebantfu labatselelekile kwentelwa kutsi avikele kutsi angenti kuchuba kutselela labanye.

Tigaba teku Tivalela Wena

Hlala ekhaya. Umane uphume mangabe udzinga lusito emitfolamphilo.
Gadza timphwu takho: Kuchucha, kukhwehlela, kuncipha kwemphefumulo
Tfola kusitakala emtfolamphilo ngekushesha lokukhulu mawutiva ungatsi uyagula.
Yibanesiciniseko kutsi unelwati, phindze ulandzele, lemigomo kwentela kutfola lusito.

Letigaba nguleti:
Shayela indzawo lenemtfolamphilo ubatjele kutsi, uhlolelwe i-Covid-19 coronavirus.
Faka kwekumbonya buso ngaphambi kwekutsi ungene endzaweni yasemtfolamphilo.
Buta lowatiko kulomtfolamphilo kutsi akwatise nge NICD.

Emalungiselelo Ekutigcina Wedvwana

Ungayi emsebentini, esikolweni, noma endzaweni yelinyeti. Balekela kusebentisa tincola telinyeti, noma ematekisi.

Tikhweshise kubantfu kanye netilwane ekhaya lakho. Uma ungakhona, sebentisa kwekutikhulula nekwekugeza kwakho kuphela.

Kwekumbonya buso kumele kusetjentiswe kwentela kutivikela kutsi ungatseleli labanye leligciwane. Khwehlela noma tsimula engcoseni yakho. Nomake, mbonya umlomo wakho kanye nemphumulo ngeliphepha lekufinya ngesikhatsi ukhwehlela noma utsimula.

Hlobisa tandla takho njalo njalo. Ngensipho nemanti cishe njalo ngemizuzwana lelimashumi lamabili noma nge sanitizer lenetjwala letfwele tjwala lobungemaphesenthi lamashumi lasitfupha kuya kumashumi layimfica nesihlanu.

Balekela kutsintsa emehlo akho, imphumulo, kanye nemlomo ngetandla letingakagezwa.

Hlobisa tindzawo letifana nematafula, tindzawo tekubekela, tibambo teminyango, tintfo letisetindzaweni tekugezela, imithoyi, tincingo, ema keyboard, ematablets kanye nematafula laseceleni kwemibhedze onkhe malanga.

Translated by Phindile Malotana