Ditlhahli tša Go Itswalelela

Ke mang yo a swanetšego go self-quarantine?

Go itswalela ka Covid-19 coronavirus go šišinywa gore batho ka botee bao ba bego ba le go phatlalatša go thwii twatšing ba bao ba etetšego mafelong fao go nago le palo ye kgolo ya batho bao ba fetetšwego ka nepo ya go thibela phetetšo ya go tšwela pele.

Magato a Go Itswalela

Go dula ka gae. Tšwela fela ya ka ntle ge o nyaka tlhokomelo ya kalafo.
Hlokomela dika tša gago tše di latelago: Letadi, go gohlola, go hema ka boima
Hwetša kalafo ka pela ka moo go kgonegago ge e le gore o thomile go babja.
Kgonthiša gore o tseba, le go latela, magato a go nyaka tlhokomelo.

Dikgato tše ke:
Letšetša lefelo la gago la kalafo gomme o ba botše gore o na le, goba o sekasekwa, Covid-19 coronavirus.
Apara sešira sefahlego pele ga ge o ka tsena ka lefelong la tlhokomelo ya maphelo.
Kgopela motlhokomedi wa sephrofešenale go tsebiša NICD.

Mekgwa ya Go Itswalelela

O se ke wa ya mošomong, sekolong, goba mafelong a setšhaba. Efoga go šomiša dinamelwa tša setšhaba, goba dithekisi.

Ikarogantšhego bathong ba bangwe le diphoofolo ka lapeng la gago. Ge o ka kgona šomiša tše ntlwana ye e aroganego.

Dišira difahlego di swanetše go šomišwa go thuša go thibela phatlalalo ya bolwetši go ba bangwe. Gohlolela goba ethimolela ka setšung sa go phuthelwa. Ka lehlakoreng le lengwe, khupetša molomo le nko ya gago ka toga pampiri ge o gohloa goba o ethimola.

Hlwekiša diatla tša gago gantšhi. Ka sešepe le meetse bonnyane metsotswana e masomepedi goba ka sehlwekiši sa diatla goba se se nago le bjala ba 60-95%.

Efoga go swara mahlo a gago, nko, le molomo ka diatla tše sa hlapiwago.

Hlwekiša maalo a bjalo ka dikhaontara, bokagodimo bja ditafole, mekgoko ya mabati, didirišwa tša ka ntlwaneng, dintlwana tša boithomelo, metato, dikhiipoto, ditafole, le ditafole tša thoko ga malao letšatši le lengwe le le lengwe.

Translated by Lawrence Ndou