Iindlela Ezibonisa Ukuzihlukanisa Ungahlangani Nabanye Abantu

Ngubani okufanele azihlukanise nabanye abantu?

Ukuzihlukanisa ungahlangani nabanye abantu isikhatjhana kuyaphakanyiswa bona kwenziwe babantu abahlangabezane nomvunya wesifwesi manqopha nofana abakhe bavakatjhela iindawo ezinabantu abanengi abasuleleke ngomvunya lo ukwenzela bona bavikele ukubhebhetheka ukuya phambili kwe-COVID-19 coronavirus.

Amagadango wokuzihlukanisa ungahlangani nabanye abantu

Hlala ekhaya. Phuma kwaphela lokha nawudinga isizo lezepilo.
Tjheja amatshwayo wakho womkhuhlani, ukukhohlela, ukuphefumula kancani
Thola isizo lezepilo ngokukhulu ukurhaba ngangabe ubanjwa kugula.
Yenza isiqiniseko sokobana uyazi, begodu ulandela, amagadango wokuthola isizo.

Amagadango lawo ngilawa:
Dosela umtato bezepilo bangekhenu begodu ubatjele bona unayo, nofana uyasuswa endaweni ngonobangela wokusuleleka nge-COVID-19 coronavirus.
Mbatha imaski yobuso ngaphambili kobana ungene esikhungweni sezepilo.
Bawa izazi zezepilo bona zibikele i-NICD.

Iindlela zokuzihlukanisa ungahlangani nabanye abantu

Ungayi emsebenzini, esikolweni, nofana eendaweni zomphakathi. Balekela ukusebenzisa iinthuthi zomphakathi, nofana amateksi.

Zihlukanise nabanye abantu kunye neenlwane ekhaya. Nawurhonako, sebenzisa indlu yokuhlambela uwedwa.

Amamaski wobuso kufanele asetjenziswe ukurhelebha ukukhandela ukubhebhetheka kwesifwesi kwabanye abantu. Khohlela nofana tshimulela eduze nendololwaneni. Okhunye ongakwenza, vala umlomo kunye neempumulo ngethitjhu lokha nawukhohlelako nofana nawuthsimulako.

Hlamba izandla njalo. Ngesibha namanzi imizuzwana eyi 20 nofana nge-sanitizer enotjwala yezandla emumethe utjwala obulingana ne 60-95%.

Balekela ukubamba amehlo, iimpumulo kunye nomlomo ngezandla ezingakahlanjwa.

Hlamba ilingaphezulu lamatafula, iimbambo zeminyango, iindlwana zokuzithuma, abomaliledinini, izindlu zokuhlambela, ama-keyboards kunye namalampa abekwa eqadi kombede qobe langa.

Translated by Busisiwe Skhosana