iLavender Njengoba Injalo

© Louise Brodie

iLavender ivela eWestern nase Central Asia, Europe, eMediterranean nase Nyakatfo yase Afrika. Ngalena ndlela sitosbenta ngetinhlobo letimbili letisetjentiswe ekukhicitweni kwe oyili lebalulekile kwentela kusetjentiswa ekunongeni imitsi. Nasisho ilavender yeliciniso noma ilavender yeSilungu ne Lavandin yetinhlobo letimbili letehlukile.

Ligama le Sayensi: iLavandula Angustifolia
Ligama lelatiwako: iLavender, iLavender yeLiciniso noma iLavender yeSilungu
Ligama le Sayensi: iLavandula Angustifolia x Lavandula latifolia
Ligama lelatiwako: iLavandin

Inchazelo Ye Sitjalo

Sitjalo se lavender yintfo leyentako njalo noma sikhatsi lesidze lesikhula sibe ngemamilimitha layinkhulungwane nemakhulu lamabili ngekuya etulu futsi inalokudze, lokungatsi kuyahlaba, emacembe laluhlata samphunga ngasekugcineni acijile bese avuleka ngetulu lokufika kumamilimitha lamashumi lamane kuya kumashumi lasihlanu ngebudze.

Lesitjalo sikhokha emagala lamaningi kwentela kwakha lihlatsi. Letimbali letakheka ngetulu kwemagala ngenyandza leyiyindingilizi aluhlata sasibhakabhaka kuya kulukhwebeletana ngelibala. iLavandin ikhula kakhulu futsi ikhokha timbali letiningi kune lavender yeSingisi.

Kusetjentiswa

iLavender isetjentiswa kakhulu ku oyili lobalulekile. Kulolonkhe likilogram le lavender yeSingisi lensha lefakwa kunchubo yekubiliswa lokungaba ngemalililitha lasihlanu kuya kulasiphohlongo eoyili lobalulekile uyakhicitwa. Uma emaLavandin abiliswa akhokha oyili kabili kepha ngeliphunga lemutsi ngenca yecamphor yayo lephakeme. Oyili lobalulekile weLavender yeSingisi kubita kwayo kubekwa ngulabo labenta emakha ngenca yekunuka timbali. Lo oyili ulungele kucosha tilwanyana futsi usetjentiswa ephungeni lekwelapha.

Lo oyili uphindze asetjentiswe njengesinongo ngulabo labasebenta ngekudla nangetinatfo. iLavender ingaphindze yomiswef njengemakha epotpourri futsi njengetimbali letomisiwe tase tihleleka kahle.

Tidzingo teMhlabatsi neMalungiselelo

iLavender ikhula  emhlabatsini lomningi kepha ikhula kahle lapho kudvonseke kahle umhlaba lomanti lonematje lone pH lesemkhatsini wa 6.0 na 8. iLavender lengiyo ikhula kahle emhlabatsini lone acid futsi le Lavandin itsandza ipH lephansi, cishe umhlaba lone acid.

Ngaphambi kulungiswe umhabatsi nomangumuphi kumele kutsatfwe lomncane lokutohlolwa ngawo umikiswe ibhorethrwi kuyohlolwa nekutsi kutfolwe emanutrient. iLavender inendlela yetimphandze letingashoni kakhulu  futsi timphandze tayo ativami kuphuma tibengemamilimitha lamakhulu lamatsatfu. Imihlabatsi kumele idvonswe kwentela kutsambisa lendlela yemhlaba kutsi ibengemamilimitha lamakhulu lamane kwentela kuciniseka kutsi idvonseke kahle.

Lungisa tigaba te pH ngekutsi ungete ilime umangabe umhlaba une acid leningi bese wengeta manyolo noma umcuba. Hlanyela ngetulu kwemhlaba longemamilimitha lamakhulu lamatsatfu emhlaba cishe emaviki lamane kuya kulasihlanu ngaphambi kwekuhlanyela.

Ngetinsuku tekugcina ngaphambi kwekuhlanyela yengeta tinto nekwekuvundzisa lokulinganako kulomhlabatsi bese uyagucula ngelikhuba kube ngetulu wemhlabatsi longemashumi lamabili emasentimitha. Loku kutophindze kususe likhula lebelingahle livele. Faka tintfo tekunisela futsi umangabe tintfo tekumbonya kumele tentiwe loku nyalo kutovela bese uhlanyela letindumbu tesitjalo.

Simo Selitulu

iLavender sitjalo lesihlala siluhlata lesikhula etindzaweni letifutfumele nekoma eMediterranean bese isebenta kahle etimeni tekushisa letisemkhatsini wa 20°C na 28°C. iLavender ingalinywa etindzaweni letomile lapho kukhona imvula lengaphansi kwemamilimitha lamakhulu lasihlanu lesakateke ngetulu kwemnyaka, noma yenta kahle ngaphansi kwendlela yekunisela leyenta imatfonsi.

Iyakhula dvute nelwandle keha incono etindzaweni letiphakeme nekukhula lokuphakeme ngangemamitha layinkhulungwane nemakhulu lasihlanu ngetudlwana kwelwandle. Kushisa lokusetulu kungahlupha timbali kanye nelizinga le oyili.

Kulinywa

©Louise Brodie

Timbili tinhlobo te lavender letikhokhwa ngekwentsengo. iLavender yeLiciniso neyeSingisi lekhokha timbali letincane naletiphansi, kepha lizinga lelikahle, oyili ne Lavandins, layintfo yetinhlobo letimbili letehlukene phindze ikhokhe timbali letiningi ne oyili lebalulekile kuhekitha linye. Oyili we lavender leliciniso inemandla futsi itsengiswa ngekubita lokusetulu.

Kukhona tinhlobo letiningi temalavender ngako nawukhetsa kutsi ufuna kuhlanyela ini kubalulekile kutsi utfole secwayiso kuloyo losebenta ehhovisi nangcongcoshe wetekukhicita kwentela kutfola tinhlobo letiningi letinnhle kuleyo ndzawo yekukhicitela nenjongo kanye nekutfola imakethe.

Tinhlobo te lavender eSingisi leyatiwako noma Yeliciniso ngunati: iHidcote, iMunstead, Jean Davis ne Vera ngutona tatiwa kakhulu.
Tinhlobo letiningi teLavandin leyatiwako ngunati: yi Abriali, Dutch Mill, Grappenmall, Grosso, Provence, Seal ne Super.

Translated by Phindile Malotana