I-Lavender

© Louise Brodie

I-Lavender sitjalo esivela e-Western and Central Asia, Europe, the Mediterranean and North Africa. Emhlahlandleleni lo sikhuluma ngemihlobo emibili esetjenziselwa ukukhiqiza amafutha aqakathekileko asetjenziselwa ukwenza iinhlanhla kanye nenandisa ukudla amabizwawo yi-true lavender nanyana i-English lavender kanye ne-Lavandin hybrid.

Ibizo lesayentsi: Lavandula Angustifolia
Ibizo elijayelekileko: Lavender, True Lavender nanyana yi-English Lavender 
Ibizo lesayentsi: Lavandula Angustifolia x Lavandula latifolia
Ibizo elijayelekileko Ibizo elijayelekileko Ibizo elijayelekileko: Lavandin

Ukutlhadlhulwa Kwestjalo

I-Lavender stjalo esikhula sibe yi-1200 mm ngobude begodu sinamakari amade akheke njengempikiri, anombala osamlotha okuhlaza abamade afike ku-40 ukuya-50 mm. Istjalwesi sikhiqiza amagatja ambalwa enza ihlathi. Amathuthumbo amila eempeteni zamagatja asiqubutjhwana anombala ohlaza kwesibhakabhaka godu abe inga iphephuli ngombala. I-Lavandin ikhula ikhiqize amathuthumbo amanengi kune-English lavender.

Ukusetjenziswa Kwayo

I-Lavender isetjenziselwa khulu amafuthayo aqakathekileko. Ikhilogramu ngayinye efretjhi ye-English lavender etjengiweko yenza amamililitha ayi-5 ukuya ku-8 aqakathekileko. Lokha i-Lavandins itsengiwe ikhiqiza amafutha aphindwe kabili kodwana anephunga lalawa ekulatjhwa ngawo ngebanga lokobana azele i-camphor enengi. Amafutha aqakathekileko we-English Lavender inani lawo libekwa yibubulo lamakha ngebanga lomnuko wawo wamathuthumbo. Amafutha we-lavender aqakathekileko asetjenziswa njengepengu eyelapha amabhakutheriya. Amafutha la mahle ngebanga lokobana aqotha iinlwane begodu asetjenziswa njenge-aromatherapy.

Amafutha asetjenziselwa ukunambithisa ukudla kanye nenselo. I-Lavender ingasetjenziswa yonyisiwe lapha inuka khona njenge-potpourri begodu asetjenziswe njengamathuthumbo onyisiwe.

Itlhogakalo Yehlabathi kanye Nokulungiswa

I-Lavender ikhula emihlobeni eminengi yehlabathi kodwana iba yihle khulu ehlabathini ekhipha amanzi eqinileko ukuya kweyisanda ene-pH ehlangana kwe-6.0 kanye ne-8. I-Lavender yamambala ikhula kuhle ehlabathini ene-alkaline i-Lavandin ithanda ihlabathi enezinga eliphasi le-pH, kanye nehlabathi ene esidi kancani.

Ngaphambi kokobana ihlabathi ilungiswe akuthathwe ihlabathi ejamele lapha kuzokutjalwa khona ithunyelwe e-laboratory iyokuhlolwa begodu kutjhiwo bona itlhoga izakhimzimba ezinjani. I-Lavender inemirabhu engatjhingeliko begodu ayikhuli itjhingele nge-300 mm. Ihlabathi kutlhogeka kobana ipetwe ifike ku-400 mm ukuqiniseka kobana ayibambi amanzi. Lungisa i-ileveli ye-pH ngokufaka i-lime ehlabathini nange ihlabathi ine asidi enengi ufake nomanyoro kanye nekhompowusti. Emalangeni wokugcina ngaphambi kokobana utjale faka ama-trace element kanye nomanyoro ofakwa ngaphambi kokobana utjale hlabathini ufake i-disk harrow ehlabathini yangaphezulu eyi-20 cm. Lokhu kuzokuqeda ikhula esele limilile. Faka amaphayiphi wokuthelelela.

Ubujamo Bezulu

I-Lavender sitjalo esihlala sihlaza esikhula endaweni ezifuthumeleko begodu iba yihle lokha amazinga womtjhiso ahlangana kwe-20°C kanye ne-28°C. I-lavender ingatjalwa eendaweni ezinobujamo bezulu obomileko lapha izulu lina libe yi-500 mm enyakeni, nanyana iba yihle khulu lokha nayihlala ithelelelwa nge-drip irrigation. Iyamila eduze kweleveli yelwandle. Amazinga womtjhiso aphezulu khulu ona amathuthumbo kanye nekhwalithi yamafutha.

Imihlobo Yayo

©Louise Brodie

Kunemihlobo emibili ye-lavender ekhiqizwa ngomncopho wokwenza inzuzo. I-True nanyana i-English lavender ekhiqiza amathuthumbo amancani kodwana wekhwalithi enqcono, amafutha kanye ne-Lavandins, zikhiqiza amathuthumbo amanengi kanye namafutha aqakathekileko qobe i-hectare. Amafutha we-true lavender anqcono begodu athengiswa ngenani eliphezulu.

Imihlobo ye-lavender minengi njeke lokha nawukhetha kobana ufuna ukutjala muphi kuhle ukubawa iseluleko ku-extension officer nanyana kusiyazi womkhiqizo kobana ngimuphi umhlobo omuhle kobana ungakhiqizwa endaweni ohlala kiyo kanye nomqcopho wemaraga ofuna ukuyithengisela.

Imihlobo ye-lavender ethandwa khulu yi: Hidcote, Munstead, Jean Davis kanye ne-Vera.
Imihlobo ye-lavandin ethandwa khulu yi: Abriali, Dutch Mill, Grappenmall, Grosso, Provence, Seal, kanye ne-Super.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana