Lavender Nga Vhudalo

© Louise Brodie

Lavender ibva Western na vhukati ha Asia, Europe, the Mediteranean na North Africa. Hafha ri do vha ri tshi khou shuma na zwithu zwihulwane zwivhili zwine zwa shuma kha u ita mapfura na zwithu zwa u difha. Zwine zwa vha uri zwi vhidziwa Lavender ya vhukuma na Lavandin hybrids.

Dzina la tshisatsi: Lavandula Angustifolia
Dzina lo doweleyaho: Lavender, True Lavender or English Lavender 
Dzina la tshisaitsi: Lavandula Angustifolia x Lavandula latifolia
Dzina lo doweleyaho: Lavandin

U Taluswa Ha Tshimela

Ndi muri une wa hula wa lapfa u swika kha 1200 mm kha u lapfa ya dovha ya vha na matari ane avha uri o lapfa na thodzi dzine dza swika 20 uya kha 50 mm. Tshimela tshi ya kona u bveledza matavhi ane avha manzhi uri hu kone uvha na tshitaka.

Maluvha ane avha hone kha thodzi dza matavhi avha ana muvhala mudala uya kha phephulu. Lavandin iya hula lu mangadzaho ya bveledza maluvha manzhi u fhira ya English lavender.

Mushumo

Lavender i shuma nga maanda kha mapfura. Kha dzothe dzi kg dza ine ya vha i tshi kha di vha thethe, musi i tshi vhewa iya kona u bveledza mapfura ane a swika 5 uya kha 8 mm. Musi Lavandins dzo no shumiwa dzi ya kona u bveledza zwo no fhira he zwila fhedzi a na zwithu zwinzhi zwine zwa kona u lafha nga mulandu wa uri o dala nga camphor.

Mapfura ahone a english Lavender a ya vhewa kha mutengo kha zwithu zwa dzi perfume nga mulandu wa munukhelelo wayo wa zwa mupo. Mapfura a Lavender aya shuma kha zwa u lafha na u bvisa zwitshili na kha ufha zwithu munukhelelo. Mapfura aya shumiswa na kha uri zwithu zwi nukhelele nga vhathu vha u ita zwiliwa. Iya kona u dovha hafhu ya shuma yo omiswa kana maluvha ane avha uri o omiswa.

Zwine Mavu Atoda Na U Ugisela

I ya hula kha u fhambana ha mavu fhedzi i hula zwavhudi kha mavu ane avha uri o kuna ana mutavha hune pH ya mavu i fanela uvha vhukati ha 6.0 na 8. Ya vhukuma i hula kha mavu ane avha na alkaline Lavandin i funa pH ine ya vha fhasi, mavu ane avha na acid.

Nga murahu ha musi u sathu lugisela hu fanela uvha na mavu matuku ane abviswa a iswa u toliwa laboratory hu tshi khou sedziwa na dzi pfushi dzine dza vha uri dzi mavuni. Ina midzi ine ya vha uri yo vulea zwine zwa amba uri zwi ya konda u tou vhona midzi ya hone i tshi khou swika kha 300 mm. Mavu afanela u gwiwa zwine zwa swika 400 mm uri akone u vha na u shumea zwavhudi.

Unga lugisa pH nga u shela lime arali mavu o dala acid kana wa shela na manyoro. U fanela u lima mavu a nntha ane aswika 300mm ho sala vhege nna uri hu tavhiwe. Maduvha a u tavha ono swika u fanela u dovha hafhu wa shela manyoro, wa a gwela kha 20 cm ya mavu a nntha.

Hezwi zwi thusa na kha u bvisa tshene ine ya nga vha yo no thoma u mela. U nga paka na tshithu tshine tsha nga thusa kha u sheledza. Hezwi musi zwo no ite unga kona ha u sheledza.

Mutsho

Lavender ndi muri une wa dzula wo dalafhala une wa hula fhethu hune ha dudela uvha wavhudi kha mutsho une wa vha vhukati ha  20°C na 28°C. Lavender iya kona u tavhiwa hune ha vha na dzi mvula dzine dza vha vhukati ha 500, kha nwaha, naho huna uri ivha ya vhudi hune ha vha uri iya kona u sheledziwa.

I hula tsini na lwanzhe fhedzi i vha nntha fhethu hune ha vha nntha hune ha swika 1500 nntha ha lwanzhe. Ha vhesa na mufhiso munzhi uya kwama maluvha na vhundeme ha mapfura.

Tshaka

©Louise Brodie

Huna tshaka mbili dzine dza bveledziwa hu tshi khou itelwa mbuyelo. Huna true kana English Lavender ine ya bveledza maluvha matuku, fhedzi ya vha na mapfura ane avha a ndeme na Lavandins, dzine dzi ya kona u bveledza maluvha manzhi na mapfura uya nga hectara. Mapfura vhukuma a lavender ndi avhudi nahone aya dura vhukuma musi atshi kho rengiswa.

Huna tshaka nnzhi dza lavender musi u tshi khou nanga ine wa khou toda u i tavha kha vhupo ha hau, u fanela u toda tsivhudzo kha vha divhi, na u divha vhathu vhane wa khou tea u vha rengisela.

Ine ya divhea English kana True lavender tshaka dza hone ndi: Hidcote, Munstead, Jean Davis na Vera ndi dzone dzine dza divhea.
Dzine dza divhea Lavandin tshaka dza hone ndi: Abriali, Dutch Mill, Grappenmall, Grosso, Provence, Seal na Super.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe