Emahhabhula

© Louise Brodie

Emahhabhula ngulamanye latiwako kabanti futsi akhokha tinhlobo tetitselo mhlabawonkhe. Tihlahla temahhabhula noma iMalus pumila levela eCentral Asia futsi ihlanyelwe eAsia, eEurope nase North America iminyaka leminingi. Umkhicito wemahhabhula kanye nekudliwa kwawo kuyintfo lekhona kumasiko lamaningi kantsi futsi njengesitselo, emahhabhula aphatsa sitfunti lesitsite ngemasiko lamaningi.

Emahhabhula sitselo lesidliwako, lesikhula etihlahleni. Sihlahla semahhabhula sichakata ngentfwasahlobo futsi tivundziswa tinyosi. Lesitselo lesidliwako phindze sinesikhumba lesidliwako phindze sivela ngentfwasahlobo nasehlobo, sivutfwe ekupheleni kweluhlobo noma ekungeneni kwelikwindla. Tihlahla temahhabhula tingalinywa kusuka endumbeni kepha kwentela umkhicito wentsengo, akhokhwa kakhulu ngekutfola lenhlobo lefunwako kutimphandze letingavumeli tifo.

Tinhlobonhlobo letehlukene tilinyelwa kuvelela lokwehlukile kanjalo  netidzingo letehlukile letifana nekudla lokusha noma kupheka kanjalo nekwenta ijusi kanye nekukhokha sinatfo.

Translated by Phindile Malotana

Umkhicito weMahhabhula

Emahhabhula ngumanye latiwako kakhulu futsi titselo letikhicitwa kabanti. Akhicitwa etigodzini tesimo mhlabawonkhe, esimeni sase Nyakatfo na...more