Diapola

© Louise Brodie

Diapola ke ye nngwe ya mehuta ya dienywa ye e tšweleditšwego ka bophara ka lefaseng ka bophara. Mehlare ya apola goba Malus pumila e hlolegilego ka Bogareng bja Asia gomme e bjatšwe ka Asia, Yuropa le Amerika Leboa mengwagakgolo ye mentšhi. Tšweletšo ya apola le tšhomišo ke karolo ya ditšo tše ntšhi le bjalo ka seenywa, diapola di gatelela bohlokwa bja setšo ka ditšong tše ntšhi.

Diapola ke dienywa tše di hlohloregago, tšeo di melago mehlareng. Mehlare ya apola e khukhuša ka seruthwana gomme e nontšha ka dinose. Seenywa sa go lewa gape se na le letlalo le go lewa gomme se gola go sepela ka seruthwana le ka selemo, se butšwa ka morago ga selemo goba mathomong a lehlabula. Mehlare ya diapola e ka bjalwa ka peu eupša ka tšweletšo ka kgwebo, ka tlwaelo di phatlalatšwa ka go hlomesetša mehutahuta ye e ratwago mo dikutung tša go thibela bolwetši.

Mehutahuta ya go fapana e bjetšwe ka mabaka a ditatso tše itšego a go swana le tšhomišo ya tše foreše goba go apea gammogo le go dira matutu le tšweletšo ya saeda.

Translated by Lawrence Ndou

Tšweletšo ya Apola

Le ge go le bjalo tšweletšo ya apola ke ya sehla, diapola di gona ka dimarakeng tša boditšhabatšha ngwaga ka moka ka lebaka la dikabo t...more