Ama-Abhula

© Louise Brodie

Ama-abhula ngezinye iinthelo ezidumileko ezikhiqizwa ephasini loke. Imithi yama-yabhula nanyana i-Malus pumila uvela enarheni ye-Central Asia, begodu sele utjale eenarheni zange-Asia, Europe kanye ne-North America iminyakanyanya. Umkhiqizo wama-abhula kanye nokudliwa kwawo emasikweni amanengi njengesthelo, sele kulisiko emasikweni wentjhaba ezinengi.

Ama-abhula zinthelo ezimila emthini. Imithi yama-abhula uthuthumba ngesiruthwana begodu uvundiswa zinyosi. Isthelo esidliwakwesi sineskhumba esidlekako begodu sithuthuka ngesiruthwana nehlobo, avuthwa lada ehlobo nekuthomeni kwesilimela. Imithi yama-abhula ungatjwalwa ngentanga kodwana nakatjalwa ngomncopho wokwenza inzuzo atjalwa ngokobana kufakwe phasi isigodo esisikwe komunye umuthi umhlobo othandwako ngongangenwa malwelwe otjalwa mngemirabhu.

Kunemihlobo ehlukahlukeneko etjalelwa umncopho wokuthola umnambitheko owahlukahlukeneko, kanye nengomncopho ohlukahlukeneko ofana ngokobana ayokudliwa afretjhi nanyana ayokuphekwa kanye nowokwenza ijuzi kanye notjwala bomhlobo we-cider.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana

Umkhiqizo Wama-Abhula

Ama-abhula ahlangana kwezinye iinthelo ezithandwa nezikhiqizwa ephasini loke. Akhiqizwa eemfundeni ezinobujamo bezulu obuhlangana nendawo ep...more