Ma-Apula

© Louise Brodie

Ma apula ndi tshinwe tsha tshithu tshine tsha divhiwa vhukuma tsha dovha tsha tavhiwa nga vhunzhi kha lifhasi lothe. Miri ya ma apula kana Malus pumila ibva vhukati ha Asia na hone ndi kale i tshi khou di tavhiwa Asia, Europe na North America lwa minwaha. Zwa u bveledziwa ha ma apula na u liwa zwiitwa nga vhathu vhanzhi sa mutshelo, adovha avha tshi khou sumbedza zwithu zwa mvelo kha vhanzhi.

 Ndi miri ine ya hula kha minwe miri. Ma apula avha hone nga lutabvula nahone anyorwa nga dzi notshi. Mutshelo hoyu une wa liwa u dovha hafhu wa vha na lukanda lune lu ya lea vhukuma nahone avha hone nga vhunzhi lutabvula na tshilimo, a thoma u vhibva mafheloni atshilimo kana Tshifhefho. Unga kona u tavha apula nga mbeu fhedzi vhane vha vha vha tshi khou tavhela u rengisa vha tavha nga ndila ine vha thoma vha londa uri hu sa vhe a malwadze na kha midzi. 

Hu ya tavhiwa tshaka nnzhi dzine dza vha uri dzo fhambana dza dovha dza disa na muthetshelo une wa vha uri wo fhambana huna ane a tavhelwa u liwa o ralo na ane atavheliwa uri hu itwe dzi cider ngao.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe

U Bveledziwa ha Apula

Maapula ndi wone mutshelo une wa divhiwa vhukuma wa dovha wa hafhu wa vha uri wo no bveledziswa vhukuma nga vhunzhi kha shango....more