Ya Basotho

© Dr Peter Magubane

Basotho ba bonwa bjalo ka karolo ya kgolo ya sehlopha sa basotho, seo se na lego kakaretšo ya dikarolo tše tharo: Basotho (Southern Sotho), Pedi (Northern Sotho), and Tswana (Western Sotho).

Basotho ba be ba dula mo lefelong la Highvela eupša, go tloga magareng a 1800s, e be e amana kudu le mmušo wa Moshoeshoe wa Lesotho (pele e be e le Basutoland), Lehono naga ya gona ke sehlopha sa mollwane wa Afrika Borwa.

Ditirelo tša Koma ya Basotho

Pele ga ge baetapele ba tsebiša dikolo, thuto e be e le mo nakong ya seala se hlolega, e le tsela ya go gola. Baetapele ba be ba ganetša seala se hlolega gomme e ile ya ba sewelo mo nakong ya bokoloniale...more

Batho ba Basotho ba Afrika Borwa

Badudi ba mathomo ba lehono ba Lesotho e be e le batho ba MaSan, bao ba tlogetšego dithalwa ka ga bohwa bja maboto a lewa. Batho ba mathomo ba go bolela Bantu e be e le dihlopha tše tharo tša Nguni...more

Ditumelo tša Basotho

Ditumelo tša Basotho le tumelo ya mabapi le lehu le morago ga bophelo di huetšwa ke ebangedi ya bakriste. Mafelelong, tumelo ya Basotho, ditumelo mmogo le ditiro di ile tša fetotšwa ka go ya ga nako....more

Bophelo bja Magaeng bja Basotho

Ka dinako tša pele, tšatši ka tšatši bophelo bja Basotho bo be bo na le ditlwaedi, karoganyo tša mešomo go ya ka bogolo le bong. Letšatši le be le thoma ge letšatši le hlana, lelapa e be le tšoga....more

Bophelo bja Sebjalebjale bja Basotho

Khuetšo ya maatla Basotho ba Lesostho ke kamano ya bona bjalo ka bašomi ya Afrika Borwa ya meepo le intasteri ya tšweletšo. Se se emela mothopo wa bona wo mogolo wa letseno gomme...more

Mekgwa ya Setšo ya Basotho

Basotho ba ipshina ka mmino le go bina, gantši go moletlong ya bona le ditiro tša leago. Dikoša di dirišwa gape bjalo ka sešupo sa maitemogelo a go go se be gona ga banna ba ile mešomong ya bona...more

Lenyalo mo Setšhabeng sa Basotho - Ditshepedišo tša Lenyalo

Mo nakong ye e fetilego ka tlwaelo lenyalo le be le amogelwa semmušo bohali (lehumo la makoti) go tšwa go lapa la monna go ya go bomosadi....more

Mokgatlo wa tša Leago wa Basotho

Ka maemong a mangwe moshoeshoe wa Basotho o be o kopane ka tša setšo le sepolotiki. Le ge go le bjalo, dikarolo tša setšo, tšeo di bego di theilwe godimo ga sehlopha sa lapa...more