Basotho

© Dr Peter Magubane

Basotho ba supilwe jaaka karolo ya setlhopa sa Sesotho e anameng, e e nang le dikarolo di le tharo: Basotho (Sesotho sa Borwa), Bapedi (Sesotho sa Bokone), le Setswana (Sesotho sa Bophirima).

Basotho ba ne ba tshela mo lefelong la Nagagodimo fela, fa e sale mo bogareng ba di1800, ba ne ba amanngwa thata le puso ya ga Moshoeshoe e e ikemetseng ya kwa Lesotho (e e neng e bidiwa Basutoland), eo gompieno e tsentsweng mo teng ga melelwane ya Aforika Borwa.

Basotho Meetlo ya Rupisiwa

Pele ga fa barumiwa ba tsenya dikolong, thuto e ne e diragala ka nako ya go rupisiwa, go tshwaya tsela ya go feta go tsena mo bogolong....more

Basotho ba Aforika Borwa

Banni ba ntlha ba kwa Lesotho la gompieno gongwe ke batho ba San, bao ba tlogetseng boswa bo bo tswelelang ka ditshwantsho tse di takilweng mo dipoteng tsa magaga....more

Bodumedi ba Basotho le Ditumelo

Ditumelo tsa Basotho le moônô malebana le loso le morago ga botshelo di tlhotlheleditswe ke kgaso ya mmino wa Sekeresete. Kwa bofelong, tsa godisa moônô wa Basotho, ditumelo le ditirelo di fetotswe mo tsamaong ya nako....more

Botshelo jwa kwa Motseselegae jwa Basotho

Ka metlha ya pele botshelo ba letsatsi le letsatsi ba Basotho bo ne bo latela tlwaelo, ka karolo ya badiri e e gagametseng e e ikaegileng ka bogolo le bong. Letsatsi le ne le simolola mo tlhabong ya letsatsi, fa balelapa ba tsoga....more

Botshelo ba Sešweng ba Basotho

Tlhotlheletso e kgolo thata ya Basotho ba kwa Lesotho ke go nna le seabe ga bone jaaka badiri ba mo Aforika Borwa mo meepong le intaseteri ya ntshokuno. Seno se emela motswedi wa bona o mogolo wa lotseno mme o ameile ditirelo tsa bona....more

Mekgwatiriso ya Setso ya Basotho

Basotho ba itumelela pina le go bina, seo se patang meletlo e mentsi le ditirelo tsa mo loagong....more

Lenyalo mo Setšhabeng sa Basotho

Manyalo a rulagantsweng a ne a tlwaelegile mo gare ga mkotapele wa Basotho le bana ba kgosi, badimo le dikgokagano tsa kamano di ne di le botlhokwa go laola dikamano tsa loago le tsa semolao....more

Thulaganyo ya Loago ya Basotho

Mo karolong e le nngwe ya Basotho ba Moshoeshoe e ne e lomagane ka setso le ka sepolotiki. Le fa e le gore dikarolo tsa setso, tse di ikaegileng ka losika-di ne di bonala sentle mo pakeng ya go aga setšhaba le go tswelela go ya gompieno....more