ABasotho

© Dr Peter Magubane

Abasotho sele batjengiswe njengencenye ekulu yeSotho, enencenye ezintathu ezikulu: ABasotho (abeSotho betjingalanga), Pedi (NabeSotho betjingalanga), kanye namaTswana (-Western Sotho).

ABasotho gade bahlala endaweni ephakemeko, kusukela ngeminyaka yabo-1800s, gade bahlotjaniswa nobukhosi bakaMoshoeshoee obuzijameleko bebukhosini beLesotho (ngaphambili egade ibizwa bona yi-Basutoland), inarhakhe namhlanje incenye yayo esemigceleni yeSewula Africa.

Iminyanya yaBasotho yengoma

Ngaphambi kokobana amamitjhinari athule iinkolo,khabe kufundwa nanyana kunengoma,ekhabe itjho bona umuntusekamdala....more

Abasotho beSewula -Africa

Abantu bokuthoma egade abazinqhema ezintathu zamaNguni amaPhatla, Polani kanye namaPhuthi, abawelela i-Drakensberg, babuya epumalanga bazinza eendaweni eziphasi zemlanjeni i - Mohokare (Caledon)....more

Zekolo yaBasotho Kanye Nalapha Bakholelwa Khona

Iinkolelo zabasotho mayelana nokufa nepilo ngemva kokufa kuthintwa ngezekolo zekerege ezirh atjhwako.njeke, inengi laBasotho, iinkolelo zalo kanye nendlela abenza ngayo izinto sele kutjhugulukile....more

ABasotho Eendaweni Ezisemakhaya

Kade ipilo yaBasotho yaqobe lilanga gade ifana, kuhlukaniselwana umsebenzi ngokuya ngokobana umuntu ungangani nokobana unobulili buphi....more

Ipilo yaBasotho

Umthelela omkhulu waBasotho beLesotho yindima ebayidlalako njengabasebenzi beSewula –Africa bemmayini kanye nemabubulweni wemikhiqizo.Le yindlela abarhola ngayo begodu sele kuthinte amasikwabo....more

Iindlela Zokwenza Amasiko waBasotho

Abasotho bathatha ukugida nokubhina, ekuphekelelwa minyanya .Iqulo lisetjenziselwa ukumerega izinto amadoda ahlangabezana nazo lokha nakaye emsebenzini....more

Umtjhado Emphakathini WabaBasotho

Imitjhado ehleliweko khabe ivamile ebadosini phambili babaSotho nebantweni bamakhosi, ukuhlangana ngabezimu kanye nobuhlobo gade kuqakathekile ukuhlela ubuhlobo bezehlalakuhle kanye nebomthetho....more

Ukuhleleka Kwezehlalakuhle YabaSotho

Boke abeSotho bawela ngaphasi kwekoro ethize, ukuhlukaniswa kwabo ,ngamalunga wekoro yinye ebahlobanisa nesilwane esithize nanyana uzimabo othize. Ubuhlobo buyavikelana, umuntu....more