Ipilo yaBasotho

Abasebenzi beSewula-Africa

©Roger de la Harpe

Umthelela omkhulu waBasotho beLesotho yindima ebayidlalako njengabasebenzi beSewula –Africa bemmayini kanye nemabubulweni wemikhiqizo. Le yindlela abarhola ngayo begodu sele kuthinte amasikwabo.

Imithelela yalokho isepepeneneni, ibonakala ngendlela abahlala ngayo (amadoda gade ahlukana nemindeni yayo isikhathi eside) ekuletha amatjhuguluko endleleni umtjhado uqalwa ngawo (ukungabi khona kwamadoda ekhaya, ngebanga lokobana ngibo abaletha umrholo, kuthi abafazi batlhogomele ikhaya). Ukunjinga komndeni kamakoti, kulitjhwayo lokobana ifuna isekelo ebantwaneni nabathoma ukuthola yabo imirholo.

Abezimu kanye nenyanga (lingaka) baqalwa njengabasebenzi abagada amakhaya lokha abobaba babaphalali abaye mesebenzini, kuthi abafazi batjhiywe emakhaya. Babizwa kobana basale bavikela umuzi eengozini, nabo babavikele emamayini kanye nemabubulweni; balindelwe kobana barhelebhe abantu abagulako, ngokomkhumbulo nemzimbeni okuhlotjaniswa nomsebenzabo; kubawa kibo godu abezimu kobana barhelebhe abomma nabagandeleleke ngokomkhumbulo, nabatjhiywe bodwa nabentwana, emasimini kanye nalokha nabagade ifuyo, nemali nange ikhona.

Translated by Busisiwe Skhosana