Vhutshilo ha Vhathu vha Basotho

Vhashumi vha Afrika Tshipembe

©Roger de la Harpe

Zwinwe zwithu zwine zwa mangadza kha Basotho vha Lesotho ndi u dzhenele vhukuma kha zwa maini zwa Afrika Tshipembe ndi vhone vhashumi vhahulwane nahone vha ita mveledziso. Hezwi zwisumbedza tshiko tshihulwane tsha tshelede yavho zwa dovha zwa kwama mvumbo yavho.

Zwi tou kwama nzulelo dza vho u fana na uvha kule na mita yavho, zwa sia zwi tshi khou shandukisa mbonalo ya mbingano, vhanna vha shuma u ita tshekele ngeno vhafumakadzi vha tshi shuma u kunakisa midi yavho.

Mulayo u tenda uri muna athoma u shuma u fanela u unda vhane vhawe, u fhira u takadzana na vhangana. Vhadzimu na vha porofita (lingaka) vha ya kwamea kha zwine zwa kwama vhanna nga u shuma kule na haya, ngeno vhafumakdzi vha tshi sala hayani.

Vha ya vhidziwa uri vhadise tsireledzo kha khombo ine ya nga vha migodini; hu lavhelelwa uri vha kone u fhodza zwilonda, mimuya na nga nnda, zwo tumana na heyo mishumo, vha dovha vha vha vha tshi khou lavhelesana na mitsiko ine ya vha i tshi khou lavheleswa nga vhafumakadzi vho sala vha vhothe na vhana, masimu, zwifuwo, vhutshilo na tshelede arali i tshi khou todea.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe