Imphilo Leyenteka Ngesikhatsi Lesifanako ye Basotho

Tisebenti eNingizimu Afrika

©Roger de la Harpe

Ingucuko lenemandla kuBasotho base Lesotho kungena kwabo njenge tisebenti tase mayini eNingizimu Afrika kanye nendzawo yekusebentela. Loku kumelela indlela yabo lengiyo yekungena kwemali phindze kutsikamete emalungiselelo abo.

Kwenta kwabo kuyabonakala ngemalungiselelo abo ekusebenta etindlini (emadvodza bekahlukana nemindeni yawo sikhatsi lesidze), nengucuko kutsi umshado ubukwa kanjani (emadvodza njengebantfu labangenisa umholo bese bomake bagadze emakhaya).

Makoti lonemnotfo kukhomba lilungelo lemadvodza lekufuna sondlo kubantfwana ngesikhatsi sabo sekucala kuhola, kunekutsi nje bahlanganyele nelicembu letihlobo. Labaphansi/emadloti kanye netitfunywa (lingaka) bayafakeka ekwatini kwemadvodza njengetisebenti tekuhamba bese bomake nelwati lwabo lwekusala emakhaya.

Bayabitwa batonika kuvikela etingotini letivelako emayini nasetindzaweni tekusebentela; kugadzeke kutsi basite ngekwelapha kulimala, ngekwengcondvo nemoya, kuhlanganiswa nemsebenti lonjena; phindze bayaguculwa ngaletinkinga letibukene nabomake labashiywe babodvwa kutsi banakekele bantfwana, emasimu kanye nemfuyo ngaloko lokuncane, umakukhona, lokuyimali.

Translated by Phindile Malotana