Bophelo bja Sebjalebjale bja Basotho

Bašimi mo Afrika Borwa

©Roger de la Harpe

Khuetšo ya maatla Basotho ba Lesostho ke kamano ya bona bjalo ka bašomi ya Afrika Borwa ya meepo le intasteri ya tšweletšo. Se se emela mothopo wa bona wo mogolo wa letseno gomme o amegago le ditiro tša bona.

Ditlamorago tša tšona di mo dipeakanyong tša ka gae (banna ba aroganywa nako ye telele go ba malapa a bona), gomme se se fetola ka mokgwa lenyalo le bonwago (banna bjalo ka bath oba go tliša tšhelete gomme basadi bjalo ka batho go beakanya magae).

Lehumo la monyadiwa le laetša tokelo ya monna go nyaka thušo go tšwa go bana ba bona ge ba gola ba thoma go šoma, e sego fela go ba gare ga mokgatlo. Badimo le dingaka (lingaka) di amana le maitemogelo a bašomi bja banna bjalo ka bašomi le maitemogelo a basadi a go šala ka gae.

Ba bitšwa go fa tšhireletšo go tšwa go dikotsi tše tšwago go meepo le difemeng; ba swanetše go thuša go fediša dikgobalo tša mmele le tša maikutlo, tše amanago le mošomo woo; le mathata a a lebanego basadi ka go dula ba le nnoši ba tlhokomelo bana, ditšhemo, diruiwa le tšhelete ge e le gona.

Translated by Lebogang Sewela