Iindlela Zokwenza Amasiko waBasotho

Umbhino Eminyanyeni

Abasotho bathatha ukugida nokubhina, ekuphekelelwa minyanya. Iqulo lisetjenziselwa ukumerega izinto amadoda ahlangabezana nazo lokha nakaye emsebenzini. Amadoda aqula iingoma zabakhambi (-lifela tsa litsamaea naha) ngezinto abahlangabezana nazo lokha nabahlala emahostela nangaphasi kwehlabathi emayini, abefazi nabo babalabala ngamaphilo wabo njengabafelokazi. Umdanso ojwayeleke khulu yi-mokorotlo, i-mohobelo kanye ne-makhibo.

©Dr Peter Magubane

I-makorotlo igidwa madoda, bagidela ikosi, ngeminyanya eqakathekileko, efana nemihlangano yepolotiki, nanyana lokha ikosi kanye nabalandeli bayo bathatha ikhambo lokuyokuhlola. Nakugidwa igidweli amadoda ayaphambili nemva, babethe nenyawo phasi kwabuthaka, umdosi phambili uqulela phezulu, alandelwe ngamaphimbo aphasi siqhema aqula naso.

Nabasaqula njalo indoda yinye iyasuka esiqhemeni yeqa yeqa ngaphambi kwekosi ,yenza inga iyalwa.Ukhuzelwa ngabanye abalisa ukuqula bambize ngebizo lakhe lokugida. Umuntu ogidako uyazibongelela nanyana abongelele ikosi. Ngemva Kwalokho ubuyela lapha gade akhona, bathome godu bagide kabuthaka. I-mohobelo ugidwa madoda, utlhoga amandla kanye nokubekezela begodu ugidwa khulu entambama, ukukara abagidelwako.

Igido Elikhethekileko

©Dr Peter Magubane

Igido labafazi elibizwa kobana yi-mokhibo ligidwa ngamadolo, umzimba uvuswa kancani, uwiswe lokha izandla zisiwa phambili. Ababhini bajama ngemva kwelayini yabantu abagidako, babhine babethe nezandla. Amaqekha mhlobo okhethekileko wegido eyincenye yesigaba sokuthoma somntazana owelako.

Abasotho banezinto zokwenza umbhino ezihlukahlukeneko, umrupa ekusigubhu esincani esibethwa abentazana nabaya engomeni, senziwe ngedaka esivalwe ngeskhumba, begodu sibethwa ngezandla. Ilekoko lenziwe ngeskhumba esiqinileko sekomo esibetjhwa ngengodo, sikhiqize umdumo.

Sisetjenzizwa ma-maqekha seances. kwaphela. I-lesiba limumethe umsila wepera otantelwe esigodweni, sidoswa kancani sikhiqize i-vibration ekhipha umdumo. I-thomo isetjenziswa nomsila wepere nazo zikhipha umdumo. Ikapo enomqibilitjholo nanyana iblege elidala zidlalwa ngokobana kudoswe istringhi nanyana ngokobana ibetjhwe ngesigodo.

Translated by Busisiwe Skhosana