The Basotho

© Dr Peter Magubane

Basotho bachazwa njengencenye yelicembu lelikhulu le Sotho, kufaka emabhodi lamatsatfu lahlukene: Basotho (be Sotho base Ningizimu), Pedi (be Sotho base Nyakatfo), nemaTswana (be Sotho base Nshonalanga).

La Basotho bebavame kuhlala etindzaweni letiphakeme kepha, kusuka emkhatsini wa 1800, isondzelene kakhulu ne bukhosi benkhululeko ya Moshoeshoe wase Lesotho (lebekuyi Basutoland), le indzawo yakhe namuhla ingumncele losekhatsi kwemagede aseNingizimu Afrika.

Kuhlantwa Kwemasoka eBasotho

Ngaphambi emamishini aletse tikolwa, kufundza kwakwenteka ngesikhatsi sekusoka, kumaka lendlela yekungena ebudzaleni. Lamamishini abentela kwetfula, futsi kwabayindlala ngesikhatsi seminyaka yema kholonisi, ngaphandle kwasemkhatsini wema Tlokoa etintsaben...more

Bantfu be Basotho base Ningizimu Afrika

Emakhaya ekucala anamuhla ase Lesotho kwaba ngema San, lashiya tindzawo letindzala ngabo pende kumadvonga emadvwala. Labebakhuluma-iBantu bekucala kwabangemacembu lamatsatfu ebeNguni, ngema Phatla...more

Inkholelo neKwetsemba kwe Basotho

Kwetsemba kanye nemiyalo yeBasotho ngekufa kanye nekuphila ngemuva- kwaloko sekukhweshiswe kusakateka kwemculo weMakhristu. Njalo, kukhula kwemiyalo nematsemba eBasotho, kwetsemba kanye nemalungiselelo sekakhiwe ngekuhamba kwesikhatsi....more

Imphilo yeBasotho yase Makhaya

Ngetikhatsi takucala imphilo yemihlangemihla yeBasotho yayilandzela luhlelo lolutsite, ngemehluko lomkhulu wekusebenta lobekwe ngemnyaka kanye nebulili. Lusuku lalicala nakuphuma lilanga, ngesikhatsi umndeni uvuka....more

Imphilo Leyenteka Ngesikhatsi Lesifanako ye Basotho

Ingucuko lenemandla kuBasotho base Lesotho kungena kwabo njenge tisebenti tase mayini eNingizimu Afrika kanye nendzawo yekusebentela....more

Emalungiselelo Emasiko eBasotho

Basotho batichaza ngengoma nangekudansa, lekuphekeletela imicimbi leminingi kanye netintfo tekuhlangana. Ingoma iphindze isetjentiswe kwentela kumaka lwati loludze lekubangekho kwemadvodza njengetisebenti tekuhamba...more

Umshado ku Mmango we Basotho

Imishado lelungisiwe beyivame kwatiwa kubaholi beBasotho kanye nebantfwana betikhulu, emadloti kanye nekuhlangana kwebuhlobo kwakumucoka ngekwenta imitsetfo yekuhlobana nemmango....more

Litiko le Mmango weBasotho

Ngakusinye sigaba iBasotho ya Moshoeshoe yayinemasiko futsi yayihlangene ngetepolitiki. Kepha ke kuhlukana kwemasiko, lobekubhekiswe ngesive-kanye nebuhlobo, kwaba lizibithi ekwakhekeni kabi-kwesive lenanyalo kusachubeka....more