Ukutlhogonyelwa Kwamanzi

© Roger de la Harpe
The Gariep Dam forms the largest storage reservoir in South Africa, it supplies water to part of the Vaal, Fish and Sundays catchments as well as irrigation along the Orange River.
I-70% yehlabathi ivalwe mamanzi. I-97% yawo woke amani asephasini mamanzi anetswayi. Mamanzi angaphasi kwe-30% kwaphela afretjhi.
Ku-3% yamanzi afretjhi, yi-0.3% mamanzi atholakala ngaphezulu ehlabathini atholakala lula kithi ukobana sewasele nanyana iwasebenzise ekukhiqizeni ukudla kanye nezinye izinto esizikhiqiza ukobana siphile. Amanengi a:
I-69% - iba lirhwaba
0.7% - asemoyeni
30% - angaphasi kwamanzi
Amanzi sisetjenziswa esingapheliko. Inani lamanzi egade lisephasini eminyakeni emakhulukhulu eyadlulako lisesekhona nanje begodu ngeze langezeleleka. Into ekufanele itjhuguluke kwanje yindlela esisebenzisa ngayo isesetjenziswa esili gugwesi ukobana siphile. Sitlhoga kobana singoni amanzi. Emanzini afretjhi esiwasebenzisako:
70% isetjenziselwa zelimo
20% isetjenziswa emabubulweni
10% emizini amanye aselwa babantu.
Ukukhiqiza ukudla kufanele sihlale sitlame iindlela ezitja zokungasebenzisi amanzi khulu begodu singawoni lokhan nasikhiqiza ukudla.
Ukukhiqiza ikhilogramu yinye yenyama yekomo kuthatha i-15 000 yamalitha nanyana i-15 m³ yamanzi
Ukukhiqiza ikhilogramu yerayisi kuthatha i-3 500 yamalitha nanyana i-3.5 m³ yamanzi.
Sinetjhudu ngombana kwezelimo zamvanje, ukuzitlamela izinto sele kusilethele ilwazi elaneleko lokuhlola amanzi asehlabathini. Lokhu kusivumela bona sithelele ngamasistimu amatjha angoni amanzi afana ne-surface kanye ne-underground drip irrigation. Kodwana amanzi angaphezu kwe-60% asetjenziselwa ukuthelelela kwezelimo onakala ngokungasetjenziswa kuhle. Ngokumeda amanzi kuhle, amanzi akhona emirajini yentjalo ezihlukahlukeneko, angarhelebha ukuqeda ukona iintwezo.

Ukubuthelelwa Kwamanzi Wezulu Phezulu Emasenkeni

Ukubuthelelwa kwamanzi wezulu nanyana ‘rainwater harvesting’ukusukela emasenkeni wezindlu asetjenziswe engadini eSewuula-Africa yoke-end...more

Ukuqakatheka Kokubekwa Kwamanzi Wezulu kanye Nokutlhogonyelwa kwayo

Indlela ezingasi zihle zokutlhogonyelwa kwehlabathi ezingasizihle zirholela ekurhurhulekeni kwehlabathi nekonakaleni kwayo....more

Ukuthelelela

Ukuthelelela kulokha umuntu athela amanzi ehlabathini uthelela iintjalo ezikhulako nanyana ezinye nezinye iintjalo ngokuwathela emaforweni, ...more

Iindlela Zokumeda Ubuswe Ehlabathini

Kuqakathekile ukwazi izinga lobujamo bobuswe obusehlabathini ukwenzela bona amaphayiphu wokuthelelela arhone ukuthelelela iintjalo ngesikhat...more

Isistimu Yokubeka Amanzi Wezulu

Kunendlela ezintathu zokubeka amanzi wezulu. I-Macro-catchment kubuthelelwa kwamanzi wezulu abuya ngaphandle kwamaplasi....more

Imithombo Yamanzi, Ukubekwa Kwawo, Ukuwalawula kanye Nokuwa Pompa

Woke amanzi afika ngaphezulu kwehlabathi ngendlela eihlukileko ezifana nesithwathwa, izulu,isinanja,nanyana umbethe. Kunemithombo emibile eq...more

Yini Ukuvunwa Kwamanzi Wezulu?

Ukubekwa kwamanzi abekwa ngendlela yokubeka amanzi wezulu asuka ehlabathini nanyana emasenkeni wezindlu ngamaphayiphi nanyana amagadasi asiw...more