Taolo ya Meetse

© Roger de la Harpe
The Gariep Dam forms the largest storage reservoir in South Africa, it supplies water to part of the Vaal, Fish and Sundays catchments as well as irrigation along the Orange River.
Phesente tše 70 tša bokagodimo bja mmu, di akareditšwego ke meetse. Phesente tše 97 ya meetse ka moka mo lefaseng ke meetse a letswai. Ka fase ga diphesente tše thar tša meets ka moka a ka meetse a a hlwekilego.
3% ya meetse a a hlwekilego, 0.3% fela ya meetse ye e hwetšagalago bonolo go rena go nwa goba go šomiša mo tšweletšong ya dijo le diphahlo e tšweletša go phela. Tše dingwe ke:
69% - Go kgahlwa
0.7% - Ka lefaufaung
30% - Ka tlase ga mmu
Meetse ke mothopo wo sa felego. Palo ya meetse ye e bego e le gona lefaseng mengwaga ye e fetilego, e sa le gona ebile e ka oketšege. Seo se swanetšego go fetoga ke ka moo re šomišago methopo wo wa bophelo go phela. Re swanetše go ithuta go se senye. Meetse a a hlwekilego ao re a šomišago:
70% a šomišwa go temo
20% mešomo yam o intastering le
10% ka lapeng le go nwa.
Go tšweletša dijo re swanetše go thomiša ka go kgaotše go hwetša ditsela tše mpsha tša go fokotša go senya ka mo tšweletšong ya dijo.
O tšweletša kilokramo ye tee ya nama ya kgomo tšea meetse a dilitara tša go lekana 15 000 goba 15 m³.
Go tšweletša kilokramo ye tee ya reise go tšea meetse a dilitara tša go lekana 3 500 goba 3.5 m³.
Re na le mahlatse gore mo temong ya sebjale, dihlama di tlišitše ditsela tša go hlokomela meetse a kager ga mmung. Se se dumelela nošetšo ka mekgwa ye mefša, ya go se senye go swana le nošetšo ya godimo ga mobu le ka tlase. Le ge go le bjalo, palo e fetago 60% ya meetse e dirišwago go nošetša mo temong e a sennywa ka ka go se šomišwe gabotse. Go ela meetse ao a lego gona mo medu ya dibjalo tša go fapafapana, go tla thuša go fokotša ditahlegelo.

Go Kgoboketša Meetse a Pula go tšwa Marulelong

Go kgoboketša meetse goba ‘puno ya meetse a pula’ go tšwa marulelong ka lebaka la ka ntlong le serapa go dirišwa ka bophara go kgabag...more

Bohlokwa bja Puno ya Meetse a Pula le Pabalel

Mekgwa ye e fokolago ya pabalelo ya mabu le phedišo ya dikgwa di iša go kgogolego ye kgolo ya mabu le go fokotšega ga boleng bja naga....more

Nošetšo

Nošetšo ke kabo ya meetse ya maitirelo go naga go godiša dibjalo goba dimela tše dingwe ka mokgwa wa mekero, dikanale goba diphaephe, mo...more

Mekgwa ya Tekanyo ya Monola Mabung

Go bohlokwa go tseba maemo a monola mabung gore motšweletši a ka nošetša dibjalo ka nako ya maleba go netefatša gore go na le monola wo...more

Ditshepedi tša Go Buna Meetse a Pula

Go na le ditshepedišo tše tharo tša go buna meetse a pula. Kgoboketšo ye kgolo ya kgoboketšo ya meetse a pula go tšwa ka ntle ga mellw...more

Methopo ya Meetse, Poloko, Kanelo le go Pompo

Meetse ka moka a fihlelela ka fase ka mehuta ya go fapana ya dibopego sa go swana le lehlwa (kapoko), pula, sefako, lehlwapula goba mouwane....more

Go Buna Meetse a Pula Ke Eng?

Go buna meetse a pula ke go sepetša le poloko ya meetse a pula go tšwa lefaseng goba marulelong a meago ka dipeipe goba meedi ya marulelo ...more