Kunakekelwa kwe Manti

© Roger de la Harpe
The Gariep Dam forms the largest storage reservoir in South Africa, it supplies water to part of the Vaal, Fish and Sundays catchments as well as irrigation along the Orange River.
Emaphesenthi emashumi lasikhombisa, endzaweni lengetulu yemhlaba, ivalwe ngemanti. Emaphesenthi lamashumi layimfica-nesikhombisa emanti onkhe emhlabeni ngemanti eluswayi. Lokungaphansi kwemaphesenthi lamatsatfu kwemanti onkhe ngemanti lamasha.

Kulo 3% wemanti lamasha, ngetulu kuna 0.3% ngemanti langetulu lekumelula kuwatfola kutsi singawanatsa noma siwasebentise etintfweni letikudla netintfo lesitikhokha kutsi tihlale tiphila. Lolokusele ngu:

69% - Lokuciniswe nge ayisi
0.74% - Tigadla tagesi letigegelete lomhlaba
30% - Ngaphansi

Emanti yindlela lekalekile. Linani lemanti lebekakhona emhlabeni eminyakeni letigidzi letengca likhona naylo futsi angeke likhuule. Intfo letogucuka yindlela lesiyisebentisa ngayo nalendlela yekutsi sihlale siphila. Kufuna sifundze kutsi singamosi. Lamantin lamasha lesiwasebentisako:

70% usetjentiswa ekulimeni
20% wetintfo tekusebenta kanye na
10% wasemakhaya kanye netintfo letinye lesitisebentisako.

Kute sikhokhe kudla kumele sente indlela yekwakha kute sitfole tindlela letinsha kutsi sisebentise kancane mphindze simoshe kancane ekukhiciteni kudla kwetfu.

Kukhokha likilogram linye lenyama lebovu kutsatsa 15 000 wema litha noma 15 m³ wemanti.
Kukhokha likilogram linye lelilayisi kutsatsa 3 500 wemalitha noma 3.5 m³ wemanti.

Sinenhlanhla kutsi ngetekulima, sento sekwakha intfo lensha sekusiletsele tindlela tekutsi sinake kutfwaleka kwemanti emhlabatsini. Loku kuvumela kunisela kusebente kahle ngendlela lensha phindze lephansi ngekumosha ngekunisela kufana nendlela yekunisela ngetulu nangaphansi ngemaphayiphi. Kepha solo kuyafana, ngetulu kwa 60% wemanti lasetjentiselwa kunisela ekulimeni amosheka ngekungasebenti kahle. Ngekukala kahle lamanti lakhona etimphandzeni tetitjalo letehlukene, kungasita kugadzeke lokulahlekelwa.

Kukhongetela Emanti Elitulu Lasuka eMathayeleni

Kukhongetela emanti noma ‘kuvuna emanti elitulu’ lachamuka emathayeleni kwentela imisebenti yasetindlini kanye nasetingadzeni kwentiwa e...more

Bumcoka Bekuvunwa kwe Manti Elitulu kanye neKonga

Emalungiselelo ekonga lokuphansi kanye nekujuba kuchubela ekugedvukeni kwemhlabatsi lokukhulu kanye nekwehla kwendzawo....more

Kunisela

Kunisela yindlela yekunikela ngemanti endzaweni kwentela kukhulakwetitjalo/lokuhlanyelwe noma letinye tintfo letititjalo ngekwenta imisele, ...more

Indlela Yekukala Bumanti beMhlabatsi

Kubalulekile kwati simo sebumanti bemhlabatsi kwentela kutsi loko lokukhulako kunganisela lesitjalo ngesikhatsi lesilungele kuciniseka kutsi...more

Tindlela Tekuvuna Emanti Elitulu

Kukhona tindlela letintsatfu tekuvuna emanti elitulu. Emanti-langetulu kukhongetekwa kwemanti elitulu kusuka ekuhambeni kwelipulazi, abe ema...more

Indlela yeManti, Kugcinwa, Kuhlelwa kanye Nekuwaphampa

Wonkhe emanti afika ngetulu kwemhlaba ngetindlela tetinhlobo letehlukene letifana nalokuyi ayisi leyiyimphuphu, litulu, ematje layi ayisi la...more

Yini Kuvunwa kwe Manti Elitulu?

Kuvunwa kwemanti elitulu kuhlelisa kanye nekugcinwa kwemanti elitulu kusuka emhlabeni noma emathayeleni emabhilidi kwengca emaphayiphini nom...more