Kunisela

©Louise Brodie
Kunisela yindlela yekunikela ngemanti endzaweni kwentela kukhulakwetitjalo/lokuhlanyelwe noma letinye tintfo letititjalo ngekwenta imisele, emashaneli noma emalayini emaphayiphi lapho khona emanti elitulu angakhoni kufinyelela khona kunika emanti ladzingekako kwentela kukhula lokucinile kanye nekukhicitwa kwalokuhlanyelwe.
Njengoba inombolo yebantfu ikhula nje futsi natotonkhe tintfo temvelo kantsi netintfo letidzingwako tiyahlukunyetwa futsi tibekwa ngaphansi kwemfutfo, emanti lamasha acala kuba yintfo lebaluleke kakhulu ngemuva kwemoya lomusha emhlabeni. Kungako, ngaloko, konkhe loko lokubalulekile lokwenta kancono kanye netindlela letisebenta kancono kantsi futsi naletindlela takhiwe ngendlela yekonga emanti kepha tichubeke tinike loko lokudzingekako kwentela lokuhlanyelwe kutsi kukhule kakhulu ngoba ngiko lokudzingekako endzaweni lenemhlabatsi.

Tindlela Tetinhlobo te Kunisela

Tinhlobo letisihlanu lekungutona tekunisela tichazeka futsi tibekwe ngentasi.

Kunisela Ngemanti Lagcwele

©Louise Brodie
Ngulapho khona emanti ahlelwe ensimini noma engadzeni yetitselo bese avunyelwa kutsi agcwale lendzawo yonkhe ngetulu kulendzawo lehlanyelwe. Lena yindlela lendzala leyayisetjentiswa mandvulo.
Ngaloko nomakunjalo kukumosha futsi kuphindze kukhokhwe ngenca yekungatfolakali kwemanti. Lena futsi akusiyo indlela lekahle futsi ingachubela ekukhungekeni kwemhlabatsi.

Kunisela Ngetintfo Letitinsimbi Letakhelwe Phansi Letikhokha Emanti

©Louise Brodie
Ngulana lapho khona emanti afucwa liphayiphi noma umfutfo kuze kufike lapho asetjentiswa lapho lamantin afuceka ngesihloko noma linozolo ngemfutfo longaba ngu 35 PSI (sisindvo sesikwele ngasinye – sikali semfutfo wemanti) lekwakha indlela yekufutsa ngetulu kwalendzawo ledzinga emanti. Lokwekunisela lokwatiwako kakhulu nguLokwekunisela lokunemandla lokugucukako ngemandla nangemfutfo walamanti kanye nebukhulu balomkhono.

Kwekunisela Lokuse Nkhabeni

©Louise Brodie
Lenandlela yekunisela ngulehleliwe lehanjiswa kumbe ngugesi noma ngemandla emakhemikhali lahimbisa lamantin ngendlela lesethiwe legucula lelisondvo lapho khona umkhono waleliphayiphi uchubekela endzaweni lekhashane lapho kusuka khona lamanti. Kunganyakata ngalokugcwele noma ngencenye yendingilizi ngendlela lekudzingeka ngayo. Lokwekunisela lokusenkhabeni kungaba kunganika emanti lamancane futsi lokwekunisela kuhamba kunike emanti lamaningi lahamba ngaphandle kulomkhono lochutjiwe ngalokwekunisela lokukhulu lokwakhelwe ekugcineni kwalomkhono ngoba lana lolokusenkhabeni kuhamba kakhulu ngetulu kwalomgwaco ngakoke emanti lamaningi adzinga kukhululwa noma ngasiphi sikhatsi lesinikiwe.

Kwekunisela Lokumatfonsi-Lokuncane

©Louise Brodie
Lena itsatfwa njengendlela lesebentisa imali kancane futsi yindlela lesebentako futsi isetjentiswa kakhulu njengoba emanti abayinkinga. Ngekunisela ngematfonsi, umfutfo lophansi losemkhatsini we psi lelishuimi nesihlanu kanye nemashumi lamabili nesihlanu ayadzingeka kufaka lamantin.
Lamantin aniketwa ngumalatfonsi lehlako ehlele emhlabatsini, ahlanganisa ngekufaka endzaweni yetimphandze edvute nemahlanga. Kuletinye tindzawo, lamaphayiphi ekunisela abekwe ngaphansi kwentela kutsi lamantin afika kahle kulendzawo yetimphandze nekunciphisa kulahleka kwemoya kanye nekunciphisa kukhula kwelikhula kulesitjalo.
Ngekunisela ngematfonsi kumele kusefeke kahle ngoba nakuvunyelwa lokusele lobekubukhweshiswa kulamaphayiphi kungavimba letikhala letincane kulamaphayiphi. Kulukhuni kunaka umangabe tonkhe letindlela tekunisela tisebenta.

Indlela Yekunisela Ngekufutsa-lencane

©Louise Brodie
Lesifutfo -lesincane yintfo lephambanako emkhatsini wekunisela ngendlela yekufutseka kwemanti kanye nendlela yekunisela ngematfonsi.
Kunetintfo letikahle kanye naletinye letingasiko kahle ngenhlobo ngayinye yekunisela.
Ngendlela yekunisela yematfonsi, kunisela ngekufutsa kancane itsatfwa ngemfutfo lomncane wekunisela lokhona kusebenta ngemifutfo emkhatsini we psi lelishumi nesihlanu kanye nemashumi lamabili nesihlanu.
Indlela yekunsiela ngekufutsa-kancane kwakha indzawo lenkhulu lemantisekile kunendlela yekunisela ngematfonsi, kuyenta indlela lekahle lelungele kunisela tihlahla, imibhedze yetitjalo lemikhulu kanye netindzawo lapho khona lomhlabatsi unematje lamancae futsi uvumela umoya nalokumanti kukhone kwengca.
Kushintja kube ngumoya kusetulu futsi akufani nalokumatfonsi, kukhulisa litfuba lelikhula lelikhona emahlangeni etitjalo takho.

Translated by Phindile Malotana