Kukhongetela Emanti Elitulu Lasuka eMathayeleni

© Iz Oztat

Kukhongetela emanti noma ‘kuvuna emanti elitulu’ lachamuka emathayeleni kwentela imisebenti yasetindlini kanye nasetingadzeni kwentiwa eNingizimu Afrika yonkhana – etindzaweni letisemakhayeni phindze kukhule kakhulu emadolobheni. Loku kuchaza kutsi sonkhe sikhatsi nalina, emanti angakhongetelwa kwentela sikhatsi sesomiso.
Kukhelela noma kukhongetela emanti elitulu kunciphisa kutsembela emanti amasipala kanye nemadamu lagcina emanti. Kuphindze kusite ekongeni emanti, kunciphisa kugeleta kanye nekugedvuka kwemhlabatsi phindze kunganciphisa kubita kwemanti. Ngekwengeta, emanti elitulu ahlobile futsi akagcwali emakhemikhali kanye netilwanyana.

Akhongetelwa Njani Emanti Elitulu?

Emanti elitulu angakhongetelwa kusuka esakhiweni lesifulelwe – indlu, indlu yemahhashi, lapho kuma khona timoto naletinye tindzawo. Lithange noma lapho angagcinwa khona kuyadzingeka kwentela kugcina emanti kantsi nemagatha noma emaphayiphi ayadzingeka kwentela kuhlela lamanti lachamuka emathayeleni layongena kumathange.
Emathange angahambela kusuka kutitina letinkhulu kuya kumadamu nakumabhakede eplasitiki. Lesikhatsi lesifulelo sisikhlu, kungesikhatssi lelithange lelikhudlwana litodzingeka.
Emaphayiphi lakahle emanti ngema UV langavumi lafanane ISI HDPE nemaphayiphi ePVC. Lapho kungenela khona ekugcineni kwemagatha kumele kufakwe lihwayela kwentela kuvikela emacembe kanye naletinye tintfo letiwasheka emathangeni.
Kuyanconywa kutsi kusetjentiswe emanti ekucala ekufulasha. Lena yintfo lehambisa sisindvo sekucala semantic elitulu nakokonkhe lokungcola lokusuka emathayeleni kutsi kungene ethangeni. Emanti ekucala lachamuka emathayeleni ngemuva kwetimvula angabe anekukhuntsa, lutfuli, kuwa kwetinyoni nemakhemikhali. Lokufulasha kwekucala kungaphucula lizinga lekunatsa, kunciphisa kugedvuka kwemaphayiphi phindze kunciphise tintfo letakheka ngekhatsi kwemathange. Indlela lecondzisako ikhetsa indlela yekufulasha yekucala kutsi kumele isuse lokungaba ngemalitha lamashumi lamane emanti ku 100 m² ngendzawo yekubambela khona. Etindzaweni letinelutfuli noma etindzaweni letisesilungwini letite umoya longcolile, indlela lenkhulu yekufulasha yekucala ingadzingeka.

Kuma kwekuVuna Nekunakekelwa kweManti Elitulu

©JoJo Tanks
Emagatha kanye nemathayela kumele njalo njalo kuhlolwe bese kugcinwa kuhlobile phindze kungenalo lutfuli, emacembe, kugcumukela kwetilwane kanye netinyoni, tilwane letifile, tilwanyana kanye namekhemikhalli. Ngesikhatsi lamathayela ahlobile kanye nemagatha, kungesikhatsi lamantin ahlobile.
Hlobisa noma yini yekucenga emanti lefakwe kulamaphayiphi noma emathangeni. Hlola lithanga lakho ngalokungahle kwakheke cishe njalo eminyakeni yesibili kuya kuwesitsatfu. Kususe ngekulifutsa noma ngekukhokha konkhe kulelithange. Kwakheka kwetintfo ngekhatsi yindlela lekhombisa kutsi lamathayela kanye nemagatha kungcolile. Susa kungcola lokwakhekile ngetulu kwelithange.

Translated by Phindile Malotana