Yini Kuvunwa kwe Manti Elitulu?

© US Bureau of Land Management

Kuvunwa kwemanti elitulu kuhlelisa kanye nekugcinwa kwemanti elitulu kusuka emhlabeni noma emathayeleni emabhilidi kwengca emaphayiphini noma kumagatha kuya ethangeni lemanti. Kukhongetela emanti elitulu kusuka etimphandzeni kuhlobe kakhulu kunekukhongetela emanti lagijimako lasuka emhlabeni.
Ngesimo sawo, kuhlobisa kanye nekusefa lamantin elitulu ngaphambi kwekuwasebentisa kuyanconywa. Akusiko nje kutsi kuhlobisa lamantin kwentela kusebentisa endlini noma kusetjentiselwa kulima, kepha kuphindze kususe emakhemikhali, umhlabatsi kanye nemonakalo wekungcola futsi kungavikela emaphampu lalimele ngenca yetintfo emantini.

Indlela Yekwenta Indlela Yekuvuna Emanti Elitulu

Kwenta indlela lemelula yekuvuna emanti elitulu kudzinga tintfo letintsatfu; sifulelo noma emathayela lafulelwe, emaphayiphi noma emagatha, kuhlelisa emanti elitulu, kanye nelithange lekugcinela.
Hlobisa lamathaela nalamagatha. Umangabe emagatha noma emaphayiphi adzinga kufakwa, khetsa lizinga lelihle le UV-leyalako emagatha ePVC kanye nemaphayiphi aphansi. Yiba nesiciniseko kutsi lamaphayiphi aphansi achumene kulelithange lemanti. Ciniseka kutsi lamagatha awela kuya ngasethangeni. Loku kutosusa lokukhula kwetintfo letingafuneki kanye nemanti langanyakati, kuba yindzawo yekutalela kwetimbuzulwane.
Noma ngumaphi emagala lalengela ngetulu kwemathayela kumele asuswe kwentela kuvikela kutsi emacembe angangeni kulendlela. Sebentisa kwekubuka lokusafenisi noma sisefo bese ukuhlobisa njalo njalo.
Emakhemikhali lasuka ngekufutsa angahlala emathayeleni bese ayawasheka angena ethangeni. Ungafutsi inhlanyelo ngelilanga lekuhhusha kwemoya.
Hlobisa kulamathayela ngemuva kwemililo lebekhona kulendzawo. Ngemuva kwetimvula, umlotsa kanye nemangcoliso kungawasheka kungene kulelithange, ngako kuvala letimpompi. Khumbula, ngesikhatsi lemathayeleni kuhlobile, kungesikhatsi lamantin atohloba.
Indlela yekusefa kwentela kuhlobisa lamantin ngaphambi kwekusetjentiswa kungadzingeka futsi kungabasendleleni ye:
Sandbed filter – Umbhedzewesihlaba wekusefa
Pop-up filter – Sisefo lesivelako
Stabilization tank – Lithange lelicinisiwe kuze lingafi noma lephuke

Emathange eKugcina Emanti

©Marinda Louw
Noma nguliphi lithange lekugcina emanti lingasetjentiswa, kepha ciniseka kutsi lihlobile futsi linentfo yangaphandle noma impompi. Faka lithange lelikhulu kahle futsi, uma kwenteka, faka esisekelweni lesicinile futsi lesilingene, lesiphakeme ngalokwenele kute sivumele emabhakete kutsi agcwale melula kusuka empompini yelithange. Uma wakhe sisekelo sasemende, yiba nesiciniseko kutsi singemashumi llasiphohlongo nesihlanu ema mm ngekucina.
Ungasebentisi lithange lelake lasetjentiswa phambilini kwentela kugcina nomayini lenaphoyizini lefana nagasolina, oyili noma emakhemikhali. Uma kwenteka, ungasebentisi lithange lelakhiwe ngakhonkolo. Emathange emanti angakhiwa nge plasitiki ye polyethylene, ngasemente lowomisiwe noma izinc levaliwe. emathange elithayela kumele avalwe ngekhatsi ngetintfo-tekudla temilayini letifana ne PVC noma ipolyethylene. Emathange eplasitiki ashiphile, abe lawo lakhiwe ngasemende lowomisiwe angadula kepha ayakhona kugcina emanti apholile.
Tsatsa kufaka lithange leliphuphumako kutsi ugcine emanti latfolakalako ngesikhatsi lithange lelincane lifika sigaba lesitsite. Uma usebentisa emanti asethangeni njengalanatfwako, yiba nesiciniseko kutsi uyawabilisa kucala. Kumele phindze asefwe aphindze afakwe ibleach. Licembu lebacwalingi Lelicwalinga Emanti likhetse ikota yenkomishi yebleach ku malitha latinkhulungwane letisihlanu temanti.
Gcina inkanankana kulempompi yalelithange kwentela kuvikela kuvuleka kulelithange lemanti. Vimba nomangubani longacanca kulelithage, ngoba ngesiphosiso bangawela ekhatsi bese bayacwila.

Translated by Phindile Malotana