Taolo tsa Metsi

© Roger de la Harpe
Diperesente tse mashoe a supileng a lefatshe di apesitswe ke metsi. Diperesente tse mashome a robong a metso e supileng ya metsi kaofela a lefatsheng ke metsi a letswai.
Diperesente tse tharo tsa metsi a foreshe, ke feela diperesente tse 0.3 a metsi fatshe a fumanehang ha bonolo bakeng hore re nwa le dithepa tseo re di hlahisang bakeng sa ho phela:
69% - Ke leqwa
0.7% - E sepakapakeng
30% - E ka tlasa lefatshe
Metsi ke mohlodi o lekanyeditsweng. Metsi a neng a le teng lefatsheng dilemong tse miliyone tse fitileng a ntse a le teng ha jwale mme a keke a phahama. Re lokela ho fetola ka moo re sebedisang mohlodi ona o nang le boleng le bophelo. Re lokela hore reithute ho se seye metsi a foreshe ao re a sebedisang:
70% e sebediswa bakeng sa temo
20% molemong wa indasteri
10% bakeng sa tshebediso ya lapeng ke ho nowa ke batho
Re hloka ho etsa maano a ka dinako tsohle ho fumana ditsela tse ntjha tsa ho sebedisa metsi hanyane le ho se a senye tlhahisong ya dijo tsa rona.
Ho hlahisa 1 kg ya nama ya kgomo ho nka 15 000 l kappa 15 m³ ya metsi.
Ho hlahisa 1 kg ya raese ho nka 3 500 l kapa 3.5 m³ ya metsi.
Re lehlohonolo hore teme ya sejwale jwale, e re tliseditse maano a nepahetseng a ho lekola dikateng tsa metsi mobung. Sena se dumella bohlokwa nosetso ka tsela e ntjha le e sa senyeng metsi jwalo ka ya tsamaiso yah o nosetsa ka tlasa metsi. Le ha hole jwalo, ho feta 60% ya metsi a sebediswang ho nosetsa temong a senyehile ka ho sebetse hantle. Ka tekanyo ya metsi e sebetsang hantle e fumanehang metsong ya dijalo tse fapaneng, e ka thusa ka ho thibela tahlehelo ena.

Pokello ya Metsi a Pula Marulelong

Pokelletso ya metsi a pula marulelong bakeng sa ho a sebedisa ka tlung le diratswaneng, ke ntho e tlwaelehileng haholo ho haola le naha ya A...more

Bohlokwa ba Pokelletso ya Metsi a Pula le Paballo ya Oona

Mekgwa e fokolang ya ho baballa mobu le ho rengwa ha meru di baka kgoholeho ya mobu e kgolo hammoho le ho senyeha ha mobu....more

Nosetso

Nosetso ke phepelo tsa metsi tse entsweng ke motho ho naha bakeng sa ho hola ha dijalo kapa dimela leha e le efe tse ding tse kang diforo, m...more

Mekgwa ya ho Lekanya Mobu o Mongobo

semela ka nako e nepahetseng ho netefatsa hore ho na le mongobo o hlokahalang mobung mme metso ya semela ho tloha ho yona. Ho lekanya mobu l...more

Metjha ya ho Kgelella Metsi a Pula

Ho na le mekgwa e meraro ya ho kgelella metsi a pula. Macro-catchment ke pokeletso ya metsi a pula a phallang kantle ho polasi....more

Mehlodi ya Metsi, Polokelo, ho Phallela le ho Pompa

Metsi kaofela a fihla hodima lefatshe ka mefuta e fapaneng ya pula jwaloka lehlwa, pula, sefako, tseole kapa mohodi. Ho na le mehlodi e mmed...more

Ho Bolelwa eng ka ho Bokelletsa Metsi a Pula?

Pokelletso ya metsi a pula ke mokgwa wa ho tsamaisa metsi ka metjha le ho boloka metsi a pula a tswang fatshe kapa marulelong a meaho ka dip...more