AmaXhosa

© Dr Peter Magubane

Ibizo lamaXhoza, libizo elijwayelekileko, elisetjenziswa yikoro yamaNguni, ama Pondo, Bomvana, Thembu kanye namaXhosa ngokwawo.

Abantu abakhuluma isiXhosa nanyana amaNguni weKapa ahlala esifundeni se-Eastern Cape, fukusuka emgceleni waKwaZulu-Natal ukuya e-Zuurveld esesifundeni se-Eastern Cape. Ngokomlando ,gade babazumi, bafuya begodu balima, begodu gade banobukhosi obuzijameleko, ikosi ngayinye iyikosi eqakathekileko, ekufana namaNguni, ekulibizo lelimi kunebizo lobuzwe, ekhabe kulilimu lesigodi ekhabe likhulunywa eenkhisini zemilambo i- Fish, Keiskamma kanye ne-Buffalo

Isiqhema sokuthoma sabaphalali, abafika eSewula –Africa khabe lifake hlangana isitjhaba samaXhosa (ekhabe sifake hlangana ikoro yamaGcaleka, Ngqika, Ndlambe kanye nama Thembu nama Pondo. Kwathi lada isiqhema sesibili sabantu abakhuluma isiNguni safika KwaZulu, kodwana uShaka wabaqotha. Khabe baziwa ngokobana maMfengu begodu bangena esitjhabeni samaXhosa, nekwaba siqhema sesibili esikhulukhulu eSewula Africa. Basitjhaba esizikhakhazisako, ngebanga lokobana akhange khebagcilazwe nanyana bahlulwe sitjhaba nasinye.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana

Abezimu Emasikweni wamaXhosa

Imimoya esebenzako nanyana iinthunzi zabantu abadala abahlongakalako. AmaXhoza ayibiza bona minyanya, lokha amaMpondo ayibiza bona mathongo....more

Umtjhado Ngesiko lamaXhosa

Umtjhado ngokwesiko (abakhambisani bomtjhado gade bafunwa esiqhemi sabantu abazinhlobo), ekade kumhlobo ohlukileko wesiqhema samaNguni....more

Isitjhaba samaXhosa Esithuthuka Kancani Kancani

Iinkulumiswano hlangana kwabazalwani zarholela ekuthuthukeni kwepi yomphakathi wama Nguni weKapa, eyadosa bekwaba ngonyaka ka-1950, hlangana kweskolo sabantu kanye nabeamasiko abomvu....more

AmaXhosa weSewula-Africa

Koke lokhu kutjengisa iindaba eziqoqwako ngamaXhosa abaphalali akhabe bakhuluma isiXhosa abasuka e-Africa esepumalanga kade kobana azinasiqiniseko, nange kungalahlwa umkhondo....more

Ikoro yamaXhosa kanye Nobukhosi

Ibizo lekoro lisetjenziswa babantu abadala abaduna nanyana abasikazi begodu balithatha kiboyise kanye nemalungeni azinhlobo nanyana ikoro yinye....more

Amasiko wamaXhosa Wesintu

Ngaphandle kokobana sele bangenelela esikhuweni, amaXhosa amanengi asenza amasiko wesintu....more

Iindlela zamaXhosa Zokwenza Amasiko

Eminyakeni eyi-50 eyadlulako nanyana edlula leyo, woke amakhosi weSewula –Africa kanye nabantu bamaKhoi nabathwa gade bawela ukulungisela itja, abentazana nabesana, ukobona barhone ukudlala yabo indima nasele babadala emphakathini....more