Mandela Ungenisa Intfombi yakakhe Emshadweni Zindzi Ngaphandle Kwemahloni

© Dr Peter Magubane
Mandela wahambisa indvodzakati yakhe Zinzi nayingena emashadweni ngelilanga lakhe ngenyanga ye Imphala nga 1992.
Zindziswa Mandela ngumupolitiki wase Ningizimu Afrika losebenta njenge lincusa lalelive eDenmark. Uyindvodzakati ya Nelson Mandela kanye nemkakhe wesibili, Winnie Mandela. Ngemnyaka wa 1992, Zindzi washada umyeni wakhe wekucala, Zwelibandzi Hlongwane. Madiba wamungenisa ngalokukhulu kutichenya kulomcimbi wemshado.
Zindzi washada umyeni wakhe wesibili, Molapo Motlhajwa, ngemnyaka wa 2013. Abelilunga le Mbutfo lovikelako eNingizimu Afrika. Unebantfwana labane, Zoleka, Zondwa, Bambatha kanye na Zwelabo, bonkhe basebentisa sibongo sa Mandela.

“Kumele sisebentise sikhatsi kahle futsi sonkhe sikhatsi sibone kutsi lesikhatsi silungele kutsi sente kahle.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie lobekatsintsekile, umhlabeleli lowatiwako wase Ningizimu Afrika, watsandvwa ngu Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela ubuyela ekhaya lakhe eSoweto ngemuva kwekukhululwa ejele nga 1990. Nelson wakhulela eNo. 8115 eSitaladini saseVilakazi futsi kusuka lapho laguculwa laba ngumsamo ngendlela letsite....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Mandela abetsandvwa balandzeli bakhe kanye neluphawu lenkhululeko lwabo bonkhe. Uvame kubonwa njengemuntfu longunkhulunkulu eNingizimu Afrika, futsi abebonwa njengensika...more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Bantfu bepolitiki labehlukahlukene, kufaka ekhatsi Nelson Mandela, lobekangumumeli ngalesikhatsi ema njengemsolwa wekuboshelwa kulwisa hulumende ngemnyaka welibandlululo nga 1950....more