Madiba Utfola Setfulo sebuDokotela lesiphuma eWits

© Dr Peter Magubane
Mandela watfola umchele webudokotela eNyuvesi yase Witwatersrand eGoli.
Ngemnyaka wa 1991, Nelson Mandela watfola Sigaba sebuDokotela eNyuvesi yase Witwatersrand eGoli ngekutinikela kwakhe kulelive nekubonisa buholi lobucinile kusive sase Ningizimu Afrika lesingazange sesikubone.
Madiba bekayi futsi usengumkhutsati webantfu labasemhlabeni kanye nekuphila kwakhe kwelitsemba, kuchubeka kanye nekulwelwa inkhululeko kwakhutsata inyuvesi kutsi imetfule ngale awadi. Mandela watfola imiklomelo leminingi yekumetfula ngelizinga kanye nema awadi, kufaka ekhatsi Setfulo sebuDokotela be Bumeli lesisuka kuNyuvesi yase Lesotho, Umklomelo we Lenin yekuThula nga 1990, kanye neSetfulo SebuDokotela lesichamuka ku Nyuvesi yase Stellenbosch kanye neMklomelo we Nobel nga 1993.

ʺIngcondvo lekahle ne nhlitiyo lekahle tihlala tikuhlangana lokwesabekako. Kepha nawuhlanganisa kulelo lwimi lelikwati kufundza nekubhala, kusho kutsi unentfo lemcoka kakhulu.ʺ ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie lobekatsintsekile, umhlabeleli lowatiwako wase Ningizimu Afrika, watsandvwa ngu Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela ubuyela ekhaya lakhe eSoweto ngemuva kwekukhululwa ejele nga 1990. Nelson wakhulela eNo. 8115 eSitaladini saseVilakazi futsi kusuka lapho laguculwa laba ngumsamo ngendlela letsite....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Mandela abetsandvwa balandzeli bakhe kanye neluphawu lenkhululeko lwabo bonkhe. Uvame kubonwa njengemuntfu longunkhulunkulu eNingizimu Afrika, futsi abebonwa njengensika...more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Bantfu bepolitiki labehlukahlukene, kufaka ekhatsi Nelson Mandela, lobekangumumeli ngalesikhatsi ema njengemsolwa wekuboshelwa kulwisa hulumende ngemnyaka welibandlululo nga 1950....more