Madiba utfola bavakashi ekhaya lakhe eOrlando West

© Dr Peter Magubane
Madiba utfola tivakashi ekhaya lakhe eOrlando West.
Nelson Mandela ubuyela ekhaya lakhe eSoweto ngemuva kwekukhululwa ejele nga 1990. Nelson wakhulela eNo. 8115 eSitaladini saseVilakazi futsi kusuka lapho laguculwa laba ngumsamo ngendlela letsite.
‘Ngalobobusuku ngajika na Winnie kuya e No. 8115 eOrlando West. Ngulapho ke langati khona enhlitiyweni yami kutsi ngilishiyile lijele. Kimi No. 8115 bekuyindzawo lebe ingumphakatsi wemhlaba wami, indzawo lebeyibhalwe nga X ngungcondvo yami ngekwemhlaba.’ Wahlala lapho nemkakhe wekucala Evelyn Ntoko Mase kwatsi ngemuva bacedza kuhlukana Winnie wahlala khona, nga 1958.
‘Bekuyingucuko yekubakahle, kepha bekulikhaya lami lekucala leliciniso futsi ngatichenya ngako. Indvodvza ayisyo indvodza ngaphambi abenelikhaya lakhe.’
Ngemuva kwemhlanganywan lomncane emalanga lalishumi nakunye lacitfwa eSoweto nemndeni kanye nebangani lebebamemukele nakabuya ejele abuyela endlini yakhe na Winniee, eHoughton, eGoli.

“Maningi emadvodza nebafati labete tikhundla letikhetsekile kepha ngumnikelo wabani lowente kukhula kwemhlaba kube nemehluko.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie lobekatsintsekile, umhlabeleli lowatiwako wase Ningizimu Afrika, watsandvwa ngu Mandela....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Mandela abetsandvwa balandzeli bakhe kanye neluphawu lenkhululeko lwabo bonkhe. Uvame kubonwa njengemuntfu longunkhulunkulu eNingizimu Afrika, futsi abebonwa njengensika...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Mandela watfola umchele webudokotela eNyuvesi yase Witwatersrand eGoli....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Bantfu bepolitiki labehlukahlukene, kufaka ekhatsi Nelson Mandela, lobekangumumeli ngalesikhatsi ema njengemsolwa wekuboshelwa kulwisa hulumende ngemnyaka welibandlululo nga 1950....more