UMadiba Wamukela Iimvakatjhi Kwakhe e Orlando West

© Dr Peter Magubane
UMadiba wamkela iimvakatjhi kwakhe e Orlando West.
UNelson Mandela wabuyela emzinakhe eOrlando eSoweto ngemva kokobana bamkhiphe ngentrogweni ngonyaka ka-1990. UMandela wakhulela e-no- 8115 Vilakazi Street esele iphendulwe i-museum.
Ngelanga mhlana ngibuyela noWinnie e-no-8115 e Orlando West, kumhlana ngazi ngehliziyo bona ngiyitjhiyile introgo. Kimi i-8115 kwaphakathi kwephasi, indawo emeregwe ngo x ku-goegraphy yomkhumbulo wami. Wahlala lapho nomkakhe wokuthoma u Evelyn Ntoko Mase ngemva kokobana bahlukane, kwangena uWinnie ngonyaka ka-1958.
“Bekungasi yindawo ehle, kodwana, kwakuyindawo yokuthoma yamambala yami begodu bengizikhakhazisa ngayo. Indoda akusiyindoda kuze, kube inendlu yayo”.
Ngemva kwamalanga amafitjhani ayi-11 awahlale nomndenakhe, nabangani ebamamukela, wafudukela emzinakhe omutjha noWinnie eHoughton eJwanisbhege.

“Kunamadoda amanengi, nabafazi abangakaphathi iinhlalo eziphezulu kodwana ukuzinikela kwabo ekuthuthukiseni umphakathi kubee kukhulu." ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Umvumi we-pop weSewula Africa uBrenda Fassie othintekileko emoyeni, usingatha uMandela....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

UMandela bekathandwa balandeli bakhe, begodu iliphawu lekululeko labo boke abantu. Udlala abonwa njengoZimu eSewula Africa, bekabonwa njengesika yamandla, neyethemba...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Ngonyaka ka-1991, uNelson Mandela wathola unongorwana wokumhlonipha eJwanibhege e-Univesithi ye-Witwatersrand ngokuzinikela kwakhe enarheni le, nokuba mdosiphambili oyikakaramba okhe wabonwa eSewula Africa....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Abalweli bekululeko abanengi ukubalwa noNelson Mandela, egade eligcwetha ngeskhatheso basolwa ngumlandu wokuzama ukuketula umbuso ngeminyaka yabo 1950 yebandlululo....more