UMadiba uyahleka lokha athi urarha ibholo inyathelo lakhe liphuma

© Dr Peter Magubane
UMadiba uyahleka lokha athi urarha ibholo inyathelo lakhe liphuma.
©Dr Peter Magubane
UMandela bekathandwa balandeli bakhe, begodu iliphawu lekululeko labo boke abantu. Udlala abonwa njengoZimu eSewula Africa, bekabonwa njengesika yamandla, neyethemba ebantwini abanzima bekanemithwalo yemfanelo kanye nembopho ebekufanele aziphethe, njengokuya emihlanganweni, nenkulumiswaneni, ebezitlhoga uMandela ohloniphekileko.
©Dr Peter Magubane
Ngetjhudu, bekakgona ukuya eminyanyeni eminengi atjengise ihlizwakhe ekhanyako. Komunye umnyanya onjalo, abalandeli be-African National Congress (ANC) bebamzombelezile umdosiphambili wabo lo, lokha athi urakga ibhola inyathelo lakhe liphuma ngephoso. Wahleka lokha nakathabela iskhathi sokuzigedla ngaphakathi kweenyathelo ezihlelekileko ezalandela ukukhutjhwa kwakhe ngetrongweni.

"Kesinye isikhathi ubukhulu buwela esizukulwaneni. Ungaba ngiso isizukulwane esikhulweso. Ubukhulu bakho abutjhakaze." ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Umvumi we-pop weSewula Africa uBrenda Fassie othintekileko emoyeni, usingatha uMandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

UNelson Mandela wabuyela emzinakhe eOrlando eSoweto ngemva kokobana bamkhiphe ngentrogweni ngonyaka ka-1990. UMandela wakhulela e-no- 8115 Vilakazi Street esele iphendulwe i-museum....more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Ngonyaka ka-1991, uNelson Mandela wathola unongorwana wokumhlonipha eJwanibhege e-Univesithi ye-Witwatersrand ngokuzinikela kwakhe enarheni le, nokuba mdosiphambili oyikakaramba okhe wabonwa eSewula Africa....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Abalweli bekululeko abanengi ukubalwa noNelson Mandela, egade eligcwetha ngeskhatheso basolwa ngumlandu wokuzama ukuketula umbuso ngeminyaka yabo 1950 yebandlululo....more