Madiba Uyahleka Nakuphuma Sicatfulo Sakhe Ngesikhatsi Akhahlela iBhola Yetinyawo

© Dr Peter Magubane
Madiba wahleka nakuphuma sicatfulo sakhe ngesikhatsi akhahlela ibhola yetinyawo.

©Dr Peter Magubane
Mandela abetsandvwa balandzeli bakhe kanye neluphawu lenkhululeko lwabo bonkhe. Uvame kubonwa njengemuntfu longunkhulunkulu eNingizimu Afrika, futsi abebonwa njengensika yemandla elitsemba kumimango yebantfu labamnyama. Abenetidzingeko letiningi kanye netibopho tekugcwalisa imihlangano lenjengalena lengakahlelwa kanye nekukhulunyiswa lokwabita kutsi lo Nelson Mandela lotigcogcile, lohlonishwako.

©Dr Peter Magubane
Ngenhlanhla, wakhona kungenela lemicimbi lengakahlelwa abese ukhombisa inhlitiyo yakhe lenhle ibonakale. Kumicimbi lenjena, lelicembu laKhongolose (ANC) lebalandzeli labagegelete umholi wabo nakasakhahlela ibhola wase ngesiphosiso ulahla sicatfulo sakhe. Watihleka nakasaticabula ngesikhatsi aphumulile emkhatsini welichungechunge ngetinchubo letihleliwe lebetilandzela kukhululwa kwakhe ejele.

“Ngalesinye sikhatsi, kuwela kutitukulwane kubamkhulu.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie lobekatsintsekile, umhlabeleli lowatiwako wase Ningizimu Afrika, watsandvwa ngu Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela ubuyela ekhaya lakhe eSoweto ngemuva kwekukhululwa ejele nga 1990. Nelson wakhulela eNo. 8115 eSitaladini saseVilakazi futsi kusuka lapho laguculwa laba ngumsamo ngendlela letsite....more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Mandela watfola umchele webudokotela eNyuvesi yase Witwatersrand eGoli....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Bantfu bepolitiki labehlukahlukene, kufaka ekhatsi Nelson Mandela, lobekangumumeli ngalesikhatsi ema njengemsolwa wekuboshelwa kulwisa hulumende ngemnyaka welibandlululo nga 1950....more