Brenda Fassie Ujabulisa Mandela

©Dr Peter Magubane
Brenda Fassie lobekatsintsekile, umhlabeleli lowatiwako wase Ningizimu Afrika, watsandvwa ngu Mandela.
Brenda Fassie, lowatiwa ngekutsi ngu MaBrr lowatiwa ngekuhluka kwesitayela sakhe, logucula noma yini ayente ingoma. Lowatiwa ngekugcwalisa indlu legcwele bantfu bepolitiki kutsi “bajayive ngekunganaki” kufaka ekhatsi Mandela ngesikhatsi abadlalela.
Mandela bekatiwa njengemuntfu lotsandza umculo futsi bekave kushuthwa ajayiva emicimbini mhlabawonkhe. Watsi ngalesinye sikhatsi, “Umculo nekujayiva kungenta ngitfole kuthula nemhlaba…phindze kungente ngibenekuthula nemphefumulo wami.”

“Uma bangafundza kwenyanya, bangafundziswa kutsandza." ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela ubuyela ekhaya lakhe eSoweto ngemuva kwekukhululwa ejele nga 1990. Nelson wakhulela eNo. 8115 eSitaladini saseVilakazi futsi kusuka lapho laguculwa laba ngumsamo ngendlela letsite....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Mandela abetsandvwa balandzeli bakhe kanye neluphawu lenkhululeko lwabo bonkhe. Uvame kubonwa njengemuntfu longunkhulunkulu eNingizimu Afrika, futsi abebonwa njengensika...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Mandela watfola umchele webudokotela eNyuvesi yase Witwatersrand eGoli....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Bantfu bepolitiki labehlukahlukene, kufaka ekhatsi Nelson Mandela, lobekangumumeli ngalesikhatsi ema njengemsolwa wekuboshelwa kulwisa hulumende ngemnyaka welibandlululo nga 1950....more