Brenda Fassie O Tlampurela Mandela

©Dr Peter Magubane
Brenda Fassie yo o amegileng maikutlo, setswerere sa mmino wa pop, o itlampurela ka Mandela.
Brenda Fassie, yo o itsagaleng gape jaaka MaBrr, yo o itsagaleng ka mmino wa gagwe o o itlhophileng, o ne a ka fetola moônô wa kgang efe kgotsa efe go nna pina. O tumile ka go dira gore ntlo e e tletseng mapolotiki e “bine e sa kgathale” go akaretsa Mandela mo nngweng ya ditiragatso tsa gagwe.

Mandela o ne a itsagale ka go rata mmino mme nako dingwe o ne a tsewa ditshwantshô a bina kwa medirong go ralala lefatshe. O kile are, “Mmino le go bina di dira gore ke nne mo kagisong le lefatshe...mme di dira gore ke nne mo kagisong le bonna.”

“Fa ba kgona go ithuta go tlhoa, ba ka rutwa go rata.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela o boetse kwa legaeng la gagwe kwa Soweto morago ga kgololô ya gagwe gotswa kgolegelong ka 1990. Nelson o goletse kwa No. 8115 Vilkazi Street mme ntlo ya gagwe e sale ya fetolwa go nna museum....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Mandela o ne a ratwa ke batshegetsi ba gagwe mme e le sesupo sa kgololosego go botlhe. Ka nako dingwe o bonwa jaaka modingwana mo Afrika Borwa, mme o ne a tsewa jaaka pilara ya maatla le tsholofelo...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Mandela o abelwa Lokwalo lwa Tlotlomatsô lwa Bongaka kwa University of Witwatersrand kwa Johannesburg....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Balwela-kgololosego ba ba farologaneng, go akaretsa Nelson Mandela, yo e neng e le rramolao ka nako eo, ba ne ba latofatswa ka boepapuso ka dingwaga tsa tlhaolele tsa bo-1950....more