Umvumi uBrenda Fassie, omvumi we pop eSewula Africa usingatha uMandela

©Dr Peter Magubane
Umvumi we-pop weSewula Africa uBrenda Fassie othintekileko emoyeni, usingatha uMandela.
UBrenda Fassie owaziwa ngelakaMabrr, owaziwa ngomvumo wakhe ongafani newabanye, bekakgona ukutjhugulula enye, nenye indaba ibe mvumo. Bekadume ngokobana adansise indlu egcwele abosopotiki bangabi nendaba bona baqalwe ngubani kubalwa noMandela. UMandela bekaziwa ngokuthanda umvumo, begodu bebahlale bamthatha iinthombe adansa eminyanyeni ephasini loke zombelele. Ngelinye ilanga, uBrenda avuma. Wathi umvumo nokudansa kungenza ngibesekuthuleni nephasi. Begodu kwenza bona ngibe nokuthula ngaphakathi.

“Nangabe bakgona ukufunda ukuhloya, bangafundiswa ukuthanda.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - The Charm of Mandela

UNelson Mandela wabuyela emzinakhe eOrlando eSoweto ngemva kokobana bamkhiphe ngentrogweni ngonyaka ka-1990. UMandela wakhulela e-no- 8115 Vilakazi Street esele iphendulwe i-museum....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

UMandela bekathandwa balandeli bakhe, begodu iliphawu lekululeko labo boke abantu. Udlala abonwa njengoZimu eSewula Africa, bekabonwa njengesika yamandla, neyethemba...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Ngonyaka ka-1991, uNelson Mandela wathola unongorwana wokumhlonipha eJwanibhege e-Univesithi ye-Witwatersrand ngokuzinikela kwakhe enarheni le, nokuba mdosiphambili oyikakaramba okhe wabonwa eSewula Africa....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Abalweli bekululeko abanengi ukubalwa noNelson Mandela, egade eligcwetha ngeskhatheso basolwa ngumlandu wokuzama ukuketula umbuso ngeminyaka yabo 1950 yebandlululo....more