UMandela ulotjhisa abamfisela okuhle ngaphandle kwe-Synagogue ePitori.

©Dr Peter Magubane
UMandela ulotjhisa abamfisela okuhle ngaphandle kwe-Synagogue ePitori.
Abalweli bekululeko abanengi ukubalwa noNelson Mandela, egade eligcwetha ngeskhatheso basolwa ngumlandu wokuzama ukuketula umbuso ngeminyaka yabo 1950 yebandlululo. Abalweli bekululeko laba ekubalwa uMandela, Ruth First, Z.K Matthews kanye noLionel “Rusty” Bernstein batlama i-the Freedom Charter, eyayikhuluma ngamandla wabantu beSewula Africa. Urhulumende webandlululo wahlela ukuhlasela abalweli bekululekwaba, ekwadala bona kube ne-Treason Train yonyaka ka-1956 eyahlala iminyaka eyi-11. Ngonyaka ka-1961, boke abasolwa batjhatjhululwa.
UMandela nabanye abalweli bekululeko bebanabalandeli ebebeza ekhotho ngasosoke isikhathi lokha abasolwa bavela ekhotho. Esthombenesi sibona uMandela osesemncani ayokudlula ewomeni elivumako emlandwini wakhe ngonyaka ka-1958.

"Kungefundo bona indodakazi ye…ingaba ngudokgodere, indodana yomsebenzi wemayini ingabamphathi wemayini." ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Umvumi we-pop weSewula Africa uBrenda Fassie othintekileko emoyeni, usingatha uMandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

UNelson Mandela wabuyela emzinakhe eOrlando eSoweto ngemva kokobana bamkhiphe ngentrogweni ngonyaka ka-1990. UMandela wakhulela e-no- 8115 Vilakazi Street esele iphendulwe i-museum....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

UMandela bekathandwa balandeli bakhe, begodu iliphawu lekululeko labo boke abantu. Udlala abonwa njengoZimu eSewula Africa, bekabonwa njengesika yamandla, neyethemba...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Ngonyaka ka-1991, uNelson Mandela wathola unongorwana wokumhlonipha eJwanibhege e-Univesithi ye-Witwatersrand ngokuzinikela kwakhe enarheni le, nokuba mdosiphambili oyikakaramba okhe wabonwa eSewula Africa....more