Mandela Ubingelela Bahalalisi Ngaphandle kwe Sinagogi ePitoli

©Dr Peter Magubane
Mandela ubingelela labamhalaliselako ngaphandle Enagogeni lese Pitoli.
Bantfu bepolitiki labehlukahlukene, kufaka ekhatsi Nelson Mandela, lobekangumumeli ngalesikhatsi ema njengemsolwa wekuboshelwa kulwisa hulumende ngemnyaka welibandlululo nga 1950. Lawa macabani, lafaka ekhatsi Mandela, Ruth First, Z. K Mathews kanye na ʺRustyʺ Bernstein wabhala waphindze watsatsa lo Mtsetfo Sisekelo lobowukhulumela emandla ebantfu base Ningizimu Afrika. Hulumende welubandlululo wabese uhlela luphenyo noma kuhlaselwa kwalamacabane lokwawamikisa kulesijeziso sebuvukelambuso sa 1956 lesatsatsa iminyaka lelishumi nakunye. Nga 1961, bonkhe labo bebasolwa bakhululwa base bayadedelwa noma bahanjiswa.
Mandela kanye nalamanye emacabane baba nelichungechunge lwebalandzeli labefika enkantolo ngasosonkhe sikhatsi lapho babekwa licala babitiwe. Kubonwa Madiba lomncane, enta indlela yakhe emkhatsini wesicumbi sebalandzeli bahlabelela ecaleni lakhe nga 1958.

“Kungenca yemfundvo kutsi indvodzakati yemuntfu lohlala emapulazini angaba ngudokotela, nekutsi indvodzana yalosebenta emayini angaba ngumphatsi wemayini." ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie lobekatsintsekile, umhlabeleli lowatiwako wase Ningizimu Afrika, watsandvwa ngu Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela ubuyela ekhaya lakhe eSoweto ngemuva kwekukhululwa ejele nga 1990. Nelson wakhulela eNo. 8115 eSitaladini saseVilakazi futsi kusuka lapho laguculwa laba ngumsamo ngendlela letsite....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Mandela abetsandvwa balandzeli bakhe kanye neluphawu lenkhululeko lwabo bonkhe. Uvame kubonwa njengemuntfu longunkhulunkulu eNingizimu Afrika, futsi abebonwa njengensika...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Mandela watfola umchele webudokotela eNyuvesi yase Witwatersrand eGoli....more