UMandela uthola i- Doctorate yokumhlonipha ebuya e- Witwatersrand

© Dr Peter Magubane
UMandela uthola i- Doctorate yokumhlonipha e- Witwatersrand ngeJwanisbhege.
Ngonyaka ka-1991, uNelson Mandela wathola unongorwana wokumhlonipha eJwanibhege e-Univesithi ye-Witwatersrand ngokuzinikela kwakhe enarheni le, nokuba mdosiphambili oyikakaramba okhe wabonwa eSewula Africa.
UMadiba bekathandwa babantu,iphasi loke zombelele ithemba,nokubekezala kwakhe lokha nakalwela ikululeko kwagcugcuzela i-Univesithi bona imhloniphe ngonongorwana. UMandela uthole ama-degree wokumhlonipha nabonongorwana, ekubalwa i-Doctorate yokumhlonipha ebuya eUnivesithi yezomthetho ye Lesotho, ne the learning peace prize yango -1990, i-Honorary Dectorate ebuya e -Stellebosch University kanye ne- the Nobel Piece Prize ka-1993.

“Ihliziyo ehle, nehliziyo ehle zihlala ziyihlanganisela ehle. Kodwana nawufaka lapho ilimi elifundileko nofana umsobo, lapho unento ekhethekileko.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Umvumi we-pop weSewula Africa uBrenda Fassie othintekileko emoyeni, usingatha uMandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

UNelson Mandela wabuyela emzinakhe eOrlando eSoweto ngemva kokobana bamkhiphe ngentrogweni ngonyaka ka-1990. UMandela wakhulela e-no- 8115 Vilakazi Street esele iphendulwe i-museum....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

UMandela bekathandwa balandeli bakhe, begodu iliphawu lekululeko labo boke abantu. Udlala abonwa njengoZimu eSewula Africa, bekabonwa njengesika yamandla, neyethemba...more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Abalweli bekululeko abanengi ukubalwa noNelson Mandela, egade eligcwetha ngeskhatheso basolwa ngumlandu wokuzama ukuketula umbuso ngeminyaka yabo 1950 yebandlululo....more