UNelson Mandela no Ruth First

©Dr Peter Magubane
UNelson Mandela uqoqa nomlweli kululeko u-Ruth First, umka Joe Slovo, ebekungamabhalane we-Communist Party yeSewula Africa.
URuth first bekulweli wekululeko obalulekileko, begodu amtloli, bekangomunye wabatlami beSouth African Congress Democrats (COD). Begade amtloli we-the Guardian, fighting talk and the new Age, abhala ngokungaphathwa kuhle kwabantu abanzima ngurhulumende webandlululo ngeminyaka yabo-1960 kokuthoma bekahlaliswa yedwa ehlukaniswa nezinye iimbomtjhwa amalanga-117, waya ekudingisweni e-England. Wabulawa ngokobana athunyelwe incwadi enesthuthumbisi eMaputo, eMozambique. U First waye Tjhade nomunye ebekalwela ikululeko uJoe Slovo begodu bebanabentwana ababili.
UNelson Mandela bekamgani noRuth begodu bebanande bakhuluma ngendaba zepolotiki nejima lokukhululwa kwabantu. Basolwa bobabili ngokulinga ukuketula umbuso ngonyaka ka-1955 bakhitjhwa acquitted ngonyaka -1961. Isthombesi simtjengisa akhuluma no- First emlandwini wabo wokulinga ukuketula umbuso.

“Nathi sizokufa kodwana lokhu esikunikela ngokuhlanganyela emvelaphini yamasiko wenararha kuzohlala unomphela.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Umvumi we-pop weSewula Africa uBrenda Fassie othintekileko emoyeni, usingatha uMandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

UNelson Mandela wabuyela emzinakhe eOrlando eSoweto ngemva kokobana bamkhiphe ngentrogweni ngonyaka ka-1990. UMandela wakhulela e-no- 8115 Vilakazi Street esele iphendulwe i-museum....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

UMandela bekathandwa balandeli bakhe, begodu iliphawu lekululeko labo boke abantu. Udlala abonwa njengoZimu eSewula Africa, bekabonwa njengesika yamandla, neyethemba...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Ngonyaka ka-1991, uNelson Mandela wathola unongorwana wokumhlonipha eJwanibhege e-Univesithi ye-Witwatersrand ngokuzinikela kwakhe enarheni le, nokuba mdosiphambili oyikakaramba okhe wabonwa eSewula Africa....more