Brenda Fassie o Gokara Mandela

©Dr Peter Magubane
Brenda Fassie wo mo maikutlong, diva ya mmino wa pop ka Aforika Borwa, o gakere Mandela.
Brenda Fassie, yo gape a tsebjago bjalo ka MaBrr, o tsebjago ka mokgwa o mo nnoši wa mmino wa gagwe, o be a ka fetolela poleledišano efe goba efe ka go koša. O be a sena le taba ya go dira phapoši e tletšego boradipolotiki “go bina ka ntle le go hlokomela “go akaretšwa le Mandela ka nako ye nngwe ya tiragatšo ye nngwe ya gagwe.
Mandela o be a tsebjwa ka go rata mmino gomme gantšhi o be a tšewa diswantšho a bina ka ditiragalong lefaseng ka bophara. O šetše o boletše gore ", Mmino le go bina go ntira gore ke be le khutšo le lefase. le go ntira gore ke be le khutšo le nna ka bonna."

“Gomme ge eba ba ka ithuta go hloya, ba ka rutwa go rata.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela o boetše gae ga gagwe ka Soweto ka morago ga go lokollwa kgolegong ka 1990. Nelson goletše ka 8115 Mmileng wa Vilakazi gomme go tloga fao e be e ta fetolelwa...more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Mandela o be a ratwa ke bathekgi ba gagwe gomme o be a le leswao la tokologo go batho ka moka. Gantšhi a bonwa bjalo ka seswantšho sa bomodimo ka Aforika Borwa...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Mandela o hwetša lengwalo la Bongaka go tšwa ka Yunibesithing ya Witwatersrand ka Johannesburg....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Bahlohletši ba sepolotiki ba go fapafapana, go akaretša le Nelson Mandela, yo e bego e le ramolao ka nako yeo ba be ba latofatšwa ka go senyetša mmušo ka bo1950 mengwageng...more